IELTS Listening Practice Test
The Eucalyptus Tree in Australia
Importance
 • it provides 

  1

  shelter
   and food for a wide range of species

 • its leaves provide 

  2

  oil
   which is used to make a disinfectant

Reasons for present decline in number
A) Diseases
(i)   ‘Mundulla Yellows’
 • Cause

  • lime used for making 

   3

   roads
    was absorbed

  • trees were unable to take in necessary iron through their roots

(ii)   ‘Bell-miner Associated Die-back’
 • Cause

  • 

   4

   insects
    feed on eucalyptus leaves

  • they secrete a substance containing sugar

  • bell-miner birds are attracted by this and keep away other species

B) Bushfires
William Jackson’s theory:
 • high-frequency bushfires have impact on vegetation, resulting in the growth of 

  5

  grass/grasses
  

 • mid-frequency bushfires result in the growth of eucalyptus forests, because they:

  • make more 

   6

   water
   . available to the trees

  • maintain the quality of the 

   7

   soil
   

 • low-frequency bushfires result in the growth of 

  8

  dry
   rainforest’, which is:

  • 9

   simple
    Ecosystem

  • an ideal environment for the

   10

   nest/nests
    of the bell-miner

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định từ cần điền là noun chỉ cái gì đó mà loại cây bạch đàn cung cấp cho các sinh vật

smiley5 Khi bạn nghe "Right, well the eucalyptus tree is an important tree for lots of reasons"

>> Đúng vậy, cây bạch đàn là một cây quan trọng vì nhiều lý do

>> Biết đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó nghe "For example, it gives shelter to creatures like birds and bats, and these and other species also depend on it for food, particularly the nectar from its flowers."

>> Ví dụ, nó cung cấp nơi trú ẩn cho các sinh vật như chim và dơi, và các loài khác cũng phụ thuộc vào nó để kiếm thức ăn, đặc biệt là mật hoa từ hoa của nó.

>> Từ cần điền là "shelter" smiley18

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford