IELTS Listening Practice Test
1Why did the lecturer choose to focus on the Pleasanton Town Market?
A
It was the first ever Town Market
B
It has been covered extensively in local history classes
C
It is often mentioned in some literature of the library

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley32 Mình cần nghe lý do lecturer tập tung vào Pleasanton Town Market

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Pleasanton Town Marketwhy are we talking about some market"

smiley25 Nghe thấy "it's not like it was the first market ever"

=> Không phải là chợ đầu tiên trong lịch sử => Không phải là lý do mà speaker chọn nói về chợ này => Loại đáp án A cross

smiley32 Nghe tiếp thấy "the Pleasanton Town Market is important because it is often mentioned in the literature found in the library"

=> Khu chợ này quan trọng do nó thường được nhắc tới trong các tác phẩm văn học được tìm thấy trong thư viện => Chọn đáp án C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford