IELTS Listening Practice Test

1

The top two proposals for the design of the swimming pool were chosen by
A
the public
B
the radio station
C
architects

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley30 Khi nghe speaker đề cập tới “the design of the pool

=> Đáp án sẽ xuất hiện sau đó

smiley5 Sau đó, chúng ta có thể nghe thấy “The public selected two top proposals from over a dozen created by renowned architect”.

=> Đáp án là A check

cross Các bạn tránh chọn nhầm 'reowned architect', đó là người tạo ra proposals, còn người chọn là the public

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford