IELTS Listening Practice Test
DESIGNING A PUBLIC BUILDING: THE TAYLOR CONCERT HALL
Introduction
The designer of a public building may need to consider the building’s
 • Function

 • Physical and

  1
  social
   context

 • Symbolic meaning

Location and concept of the Concert Hall
 • On the site of a discussed

  2
  factory
  

 • Beside a

  3
  canal
  

 • The design is based on the concept of a mystery

Building design
It’s approached by a
4
bridge

 for pedestrians
The building is the shape of a 
5
box


One exterior wall acts as a large 
6
screen


In the auditorium:
 • The floor is built on huge pads made of 

  7
  rubber
  

 • The walls are made of local wood and are

  8
  curved
   in shape

 • Ceiling panels and 

  9
  curtains
   on walls allow adjustment of acoustics

Evaluation
Some critics say the 
10
international

style of building is inappropriate

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đáp án mình cần điền là một tính từ (tương tự với physical)

smiley5 Theo thứ tự mình sẽ nghe về context sau function và về đáp án sau khi người nói nhắc về physical

=> Mình biết đáp án sắp tới sau "The second thing the architect needs to think about …'' (Cái thứ hai sau function)

check Đầu tiên, người nói nhắc đến physical, ''this includes its physical location, obviously'' (điều này đương nhiên là bao gồm vị trí vật lý của nó)

=> Sau đó, ''but it also includes the social meaning of the building'' (nhưng nó cũng bao gồm ý nghĩa xã hội của tòa nhà)

=> Đáp án là social smiley18

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford