IELTS Listening Practice Test

1

Why are changes needed to traffic systems in Granford?
A
The number of traffic accidents has risen.
B
The amount of traffic on the roads has increased.
C
The types of vehicles on the roads have changed.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe “So why do we need to make these changes to traffic systems in Granford?” là biết đáp án chuẩn bị vào

check Sau đó nghe “ traffic is becoming an increasing problem” và “It’s been especially noticeable with the increase in heavy traffic”

>> Có thể là đáp án B (tăng lượng traffic)

>> Sau đó nghe But it’s the overall rise in the volume of traffic of all kinds that’s concerning us

>> Nhưng cái khiến mình quan tâm là tăng về số lượng tất cả các loại xe

>> Đáp án đúng là B. smiley18

cross Một số bạn nghe kinds có thể chọn C (the types of vehicles have changed), nhưng bài chỉ nói volume tăng lên chứ không nói loại xe có thay đổi (change) hay không.

>> Loại câu C

cross Nghe There’s not been any increase in traffic accidents

>> Loại câu A

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford