IELTS Listening Practice Test

1

What does Trevor find interesting about the purpose of children’s literature?
A
the fact that authors may not realise what values they’re teaching
B
the fact that literature can be entertaining and educational at the same time
C
the fact that adults expect children to imitate characters in literature

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Sau khi nghe "One of the most interesting ones, for me, at least, was about the purpose of children’s literature" là biết đáp án chuẩn bị vào.

smiley5 Nhiều bạn sau khi nghe "You mean, whether it should just entertain children or should be educational, as well." và Trevor đồng ý "right" thì chọn đáp án B (the fact that literature can be entertaining and educational at the same time) nhưng đây chỉ là thắc mắc của Trevor (entertain hoặc có cả educational) chứ chưa đề cập tới việc có cả 2 tính chất ( ... at the same time)

>>> Loại câu B cross

smiley25 Sau đó nghe "the writer isn’t necessarily conscious of the message they’re conveying"

>>> Đáp án là câu A check (the fact that authors may not realise what values they’re teaching).

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford