IELTS Listening Practice Test
1Which is the most rapidly growing group of residents in the sheepmarket area?
A
young professional people
B
students from the university
C
employees in the local market

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Nghe tới keyword fastest-growing (= most rapidly-growing)

>> Chuẩn bị chờ đáp án

cross Nghe thấy the nearby university has always meant the area's popular with students

>> Đáp án có thể là B

>> Tuy nhiên sau câu này nghe thấy but

>> Cần nghe thêm

check Nghe tiếp thấy graduates embarking on careers in the worlds of fashion and design are buying up the new apartments

>> Nghĩa là sinh viên tốt nghiệp rồi đang mua hết nhà đất ở đây

>> Tức là nhóm dân số tăng nhanh nhất ở đây là những người trẻ có công việc

>> Chọn A smiley18, loại B cross

cross Sau đó nghe tiếp nữa thấy new apartments recently built here to replace the small houses where the market workers used to live

>> Tức là những người nhân viên trong chợ từng sống ở đây, giờ không còn nữa

>> Loại C

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford