IELTS Listening Practice Test
1
The university uses 
modules technology

 as their teaching method.
2
Research skills include writing and
finding a job


3
Books of Economics are kept in the
old library

 
4
Maths books are kept in the 
Maths Department

   Building.
1
The university uses 
modules technology

 as their teaching method.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đáp án cần điền là cái gì đó được dùng cho việc giảng dạy

smiley13Đầu tiên nghe "whether Wassamatta U. employs modules technology as an instruction method"

Sau đó nghe "The answer is yes, we do"

=> Wassamatta University dùng modules technology cho việc giảng dạy (instruction method = teaching method) => Đáp án: modules technology check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford