IELTS Listening Practice Test

1

Simon’s idea for a theme park came from
A
his childhood hobby.
B
his interest in landscape design.
C
his visit to another park.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Câu hỏi muốn xác định "idea for theme park" bắt nguồn từ đâu smiley5 Khi bắt đầu kể chuyện người đàn ông nhắc đến "acquired 80 acres of sheep-farming land" (mua lại 80 mẫu đất nuôi cừu)

>> Bọn trẻ của ông ấy "built up an enormous network of miniature railway track" (xây dựng một mạng lưới đường sắt thu nhỏ khổng lồ)

>> Sau đó ông ấy "began to develop larger-scale models of locomotives" (bắt đầu phát triển các mô hình đầu máy quy mô lớn hơn) check Sau đó ông nói rằng "but we didn’t think anything more of it until I went on a trip to a theme park near Birmingham and decided we could do a much better job"

>> Không nghĩ gì thêm cho đến khi tôi đi du lịch đến một công viên giải trí gần Birmingham

>> Ý tưởng nảy ra khi đi "theme park" >> Chọn C smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford