IELTS Listening Practice Test

1

a free gift
C
They are not interested.

2

a driver for an extra fee
C
They are not interested.

3

a package service
A
They are very interested.

4

updated car models
B
They might be less interested.

5

a discount
A
They are very interested.

6

a new branch company
B
They might be less interested.

1

a free gift
C
They are not interested.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley30 Sau khi nghe "Our first attempt to do this was to offer a free gift"

=> Biết đáp án chuẩn bị vào

smiley33Tiếp đó nghe "which we were confident the customers would be very interested in."

Tuy nhiên "however, did not attract any new customers so we quite quickly stopped offering it."

=> Không thu hút được khách hàng như họ nghĩ nên họ đã dừng lại => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford