Từ Vựng Bài Nghe An Intro To Pine Garden

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề An Intro To Pine Garden được lấy từ cuốn Actual Test 5 - Test 6. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe An Intro To Pine Garden

timber
/ˈtɪmbər/
(verb). ˈtɪmbər
vocab
edible
/ˈɛdəbəl/
(adj). ˈɛdəbəl
vocab
lawn
/lɔn/
(verb). lɔn
vocab
alternative
/ɔlˈtɜrnətɪv/
(adj). ɔlˈtɜrnətɪv
vocab
wildlife
/ˈwaɪlˌdlaɪf/
(noun). ˈwaɪlˌdlaɪf
vocab
unify
/ˈjunəˌfaɪ/
(verb). ˈjunəˌfaɪ
vocab
nutrient
/ˈnutriənt/
(noun). ˈnutriənt
vocab
eager
/ˈigər/
(adj). ˈigər
vocab
wander
/ˈwɑndər/
(verb). ˈwɑndər
vocab
optimal
/ˈɑptəməl/
(adj). ˈɑptəməl
vocab
sensitive
/ˈsɛnsətɪv/
(adj). ˈsɛnsətɪv
vocab
fell
/fɛl/
(verb). fɛl
vocab
craftsman
/ˈkræftsmən/
(noun). ˈkræftsmən
vocab
aviary
/ˈeɪviˌɛri/
(noun). ˈeɪviˌɛri
vocab
supplement
/ˈsʌpləmənt/
(noun). ˈsʌpləmənt
vocab
arouse
/əˈraʊz/
(verb). əˈraʊz
vocab
disappoint
/ˌdɪsəˈpɔɪnt/
(verb). ˌdɪsəˈpɔɪnt
vocab
conserve
/kənˈsɜrv/
(verb). kənˈsɜrv
vocab
irrigation
/ˌɪrəˈgeɪʃən/
(noun). ˌɪrəˈgeɪʃən
vocab
guarantee
/ˌgɛrənˈti/
(verb). ˌgɛrənˈti
vocab
fertilize
/ˈfɜrtəˌlaɪz/
(verb). ˈfɜrtəˌlaɪz
vocab
formula
/ˈfɔrmjələ/
(noun). ˈfɔrmjələ
vocab
landscape
/ˈlændˌskeɪp/
(noun). ˈlændˌskeɪp
vocab
sustainable
/səˈsteɪnəbəl/
(adj). səˈsteɪnəbəl
vocab
specialist
/ˈspɛʃələst/
(noun). ˈspɛʃələst
vocab
native
/ˈneɪtɪv/
(adj). ˈneɪtɪv
vocab
in charge of
/ɪn ʧɑrʤ ʌv/
(adj). ɪn ʧɑrʤ ʌv
vocab