IELTS Online Test
NOTES OF CUSTOMER INFORMATION

Example Answer

Information source: found the brochure

Included services

1

flights

and accommodation.
Sydney arrival date: 15th of

2

April


Accommodation criteria:

3

cheapest/budgetĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án cần điền là một dịch vụ được bao gồm (Included services: ___ and accommodation)

smiley43Khi bạn nghe "Would you like to arrange flights and accommodation with us, or just accommodation?"

Sau đó khách hàng trả lời "OK, flights and accommodation then."

=> Khách hàng yêu cầu cả flights accommodation => Đáp án: flights check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford