IELTS Online Test
Address
Rooms
Facilities
Provided stuff
Rental fee
Drawback
Beatle Road
3 bedrooms, a bathroom, a


a nearby restaurant
Internet and utilities
$


The garden is too big to be cleaned up.
Oakington Avenue
3 bedrooms, a kitchen, a living room
Shared living room, bathroom, kitchen and


Living room furniture
$340 - $400
Due to some shared facilities, it seems


Mead Street
2 bedrooms, a living room,


TV and VCR
a


$600
Sometimes it is quite


Devon Close complex
1 bedroom, a living room, a study
a lamp with

; a dining hall
free


$500
Not includingĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley13 Đáp án cần điền là loại phòng

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Beatle Road" smiley20 Sau đó nghe liệt kê các căn phòng bên trong gồm "3-bedroom with a bathroom and a living room"

=> Đáp án: a living room check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford