IELTS Online Test
Forest fire ensures that:
•    Birds can locate their 

1

nest

in the ground.
•    The burrows of a species of 

2

tortoises

provide homes to many other animals.
•    Hardwoods such as 

3

oaks

 can grow and outnumber long-leaf trees.
Apart from fires lit by lightning:
•    Fires are created by 

4

Native Americans

  and settlers.
•    Fires deliberately lit are called 

5

prescribed burnsĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Forest fires ensure that - Birds can locate their nest in the ground.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Forest fires = fire

 Birds = Bachman's sparrow is a secretive bird

 locate their nest in the ground = tucks its nest on the ground 

Giải thích chi tiết

smiley5 Tìm info: câu cuối đoạn 5 có nói "Fire is absolutely critical for this ecosystem and for the species that depend on it"

=> Đó là câu chuyển đoạn -> Xác định được thông tin cần đọc ở đoạn 6 - nói về mối liên hệ giữa fire forest và hệ sinh thái trong rừng

smiley26 Áp dụng đọc connection với Linearthinking để nắm main idea:

Hiểu câu hỏi: Forest fires ensure that - Birds can locate their ____ in the ground 

=> Đáp án là danh từ - một thứ mà được những chú chim đặt trên mặt đất

Đọc connection:

 1 Name just about any species that occurs in longleaf and you can find a connection to fire. 

 2 Bachman's sparrow is a secretive bird with a beautiful song .... 

 3 It tucks its nest on the ground beneath clumps of wiregrass and little bluestem in the open under-story. 

=> Câu 1 nói bất cứ động vật nào trong rừng longleaf cũng có liên hệ với 'forest fire'

=> Câu 2 + 3 : đưa ra ví dụ đầu tiên là loài chim Bachman's sparrow - chúng giấu tổ dưới mặt đất, bên dưới những bụi cỏ

=> Answer: nest check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford