IELTS Online Test

1

A description of how otters regulate vision underwater
B
Paragraph B

2

The fit-for-purpose characteristics of otter’s body shape
A
Paragraph A

3

A reference to an underdeveloped sense
B
Paragraph B

4

An explanation of why agriculture failed in otter conservation efforts
F
Paragraph F

5

A description of some of the otter’s social characteristics
C
Paragraph C

6

A description of how baby otters grow
E
Paragraph E

7

The conflicted opinions on how to preserve
G
Paragraph G

8

A reference to a legislative act
G
Paragraph G

9

An explanation of how otters compensate for heat loss
A
Paragraph A

1

A description of how otters regulate vision underwater
B
Paragraph B

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: A description of how otters regulate vision underwater

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 how otters regulate vision underwater = modify the shape of the lens in the eye to make it more spherical, and hence overcome the refraction of water 

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối với dạng Matching Information này bạn nên để đến cuối khi đã nắm được đại ý của bài đọc rồi hẵng làm nhé

=> Như vậy sẽ tìm được thông tin nhanh hơn

Step 1: Hiểu câu hỏi + Imagine paraphrase

'how otters regulate vision underwater' -> tìm những thông tin liên quan đến thị giác, và khả năng điều chỉnh thị giác khi ở dưới nước

Step 2: Tìm thứ imagine + xác định info

'how otters regulate vision underwater' -> modify the shape of the lens in the eye to make it more spherical, and hence overcome the refraction of water

=> Tìm được thông tin ở đoạn B check

smiley26 Ta áp dụng Linearthinking để nắm main idea và confirm đáp án:

 1 Otters have small eyes and are probably short-sighted on land 

 2 But they do have the ability to modify the shape of the lens in the eye to make it more spherical , and hence overcome the refraction of water.

=> 1 + 2 : Otters có tầm nhìn ngắn trên đất liền, nhưng có thể điều chỉnh thủy tinh thể để có thể nhìn ở dưới nước

=> Giờ thì mình hiểu rõ vì sao chọn đoạn B rồi check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford