IELTS Online Test

1

‘The last man who knew everything’ has also been claimed to other people.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: ‘The last man who knew everything’ has also been claimed to other people.”

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 has also been claimed to other people = Young is a good contender + also serves as the subtitle of two other recent biographies

 ‘The last man who knew everything’ = 'the last man who knew everything' + the epitaph + The phrase 

Giải thích chi tiết

smiley5 Hiểu câu hỏi: ‘The last man who knew everything’ has also been claimed to other people

=> Câu 'The last man...' cũng được trao cho những người khác

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 Andrew Robinson argues that Young is a good contender for the epitaph "the last man who knew everything."

 2 Young has competition , however : The phrase , also serves as the subtitle of two other recent biographies

=> Câu 1 cho biết Young là ứng cứ viên cho câu 'the last man who knew everything'

=> Câu 2 nói Young cũng phải cạnh tranh - câu nói này cũng được trao cho 2 người khác

=> 1 + 2 : Câu 'the last man...' không chỉ dành cho mình Young - mà cho người khác nữa

=> Chọn TRUE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford