IELTS Online Test

1

Animals could use objects to locate food.
C
Tim Caro

2

Ants show two-way, interactive teaching behaviors.
A
Nigel Franks

3

It is risky to say ants can teach other ants like human beings do.
D
Bennett Galef Jr.

4

Ant leadership makes finding food faster.
A
Nigel Franks

5

Communication between ants is not entirely teaching.
B
Marc Hauser

1

Animals could use objects to locate food.
C
Tim Caro

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Animals could use objects to locate food.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 use objects = using a stick

 locate food = locate food 

Giải thích chi tiết

smiley5 Tips: Đối với dạng Matching name này bạn nên xác định vị trí tên các đối tượng trước thì sẽ làm nhanh hơn nha

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 In another instance, birds  watching other birds using a stick to locate food such as insects and so on

=> Vậy 'stick' 'object' mà những chú chim dùng để tìm thức ăn

=> Thông tin này được tìm thấy trong đoạn của Tim Caro

=> Chọn C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford