IELTS Online Test

1

In his study of prehistoric life, Potor Falkinghom rarely spends time on outdoor research those days.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: In his study of prehistoric life, Peter Falkinghom rarely spends time on outdoor research those days.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 prehistoric life = prehistoric life

 Peter Falkinghom = Peter Falkinghom 

Giải thích chi tiết

Câu này nếu chỉ skim/scan những từ khoá như “outdoor”, “rarely", thí sinh sẽ rất dễ chọn NOT GIVEN vì dường như không tìm được những keywords trên trong bài đọc. cross

Áp dụng DOL’s Linearthinkingsmiley18 So sánh nội dung câu hỏi và bài đọc: Bài đọc: 1. The media image of palaeontologists who study prehistoric life is often of field workers .... => People who study prehistoric life usually do it outdoor (field work là công việc thực chiến, làm ở ngoài trời) 2. But Peter Falkingham has done little of that 3. Instead , he devotes himself to his computer . => But Peter rất ít khi làm outdoor, mà làm ở computer

=> Tóm lại:  When studying prehistoric life, Peter has done little field work. He spends time on his computer instead.

Câu hỏi: In his study of prehistoric life, Peter Falkinghom rarely spends time on outdoor research those days. So sánh giữa câu hỏi và bài đọc: done little field work = rarely spend time on outdoor research -> Thông tin câu hỏi trùng khớp với bài đọc  => Đáp án: A. Yes check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford