IELTS Online Test
Example Order from
Answer winter catalogue.
Name


Greening.
Address


York Terracce
Delivery address
5, York


Payment method


in advance
Reason for discount
address within theĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley40 Đáp án cần điền là tên (Name: .... Greening)

=> Biết đáp án tới khi nghe "Your name is?" smiley5 Nghe thấy khách trả lời "Oskar Greeening. that's Oskar with a K"

Sau đó Sally hỏi lại để kiểm tra "O-S-K-A-R?" thì khách xác nhận là đúng

=> Đáp án là Oskar check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford