IELTS Online Test

1

The Hidden Histories of Exploration exhibition aims to show the wide range of people involved in expeditions.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
The Hidden Histories of Exploration exhibition aims to show the wide range of people involved in expeditions.

 The Hidden Histories of Exploration exhibition = The Hidden Histories of Exploration exhibition 

 aims => sets out 

 show => present 

 the wide range of people => many different people 

 expeditions => exploration 

Giải thích chi tiết

Linearthinking check So sánh nội dung câu hỏi và bài đọc:

  • Bài đọc: The Hidden Histories of Exploration exhibition sets out to present an alternative view , in which exploration is a fundamentally collective experience of work , involving many different people . = The Hidden Histories of Exploration exhibition  sets out to present that many different people are involved in expeditions

  • Câu hỏi: The Hidden Histories of Exploration exhibition aims to show the wide range of people involved in expeditions. => Trùng khớp => Đáp án: TRUE smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford