IELTS Online Test

1

Children take pleasure in giving books to each other
D
Jacqueline Wilson

2

Reading in public is an activity that children have not always felt comfortable about doing
A
Wendy Cooling

3

Some well-known writers of adult literature regret that they earn less than popular children’s writers.
B
David Almond

4

Children are quick to decide whether they like or dislike a book
C
Julia Eccleshare

5

Children will read many books by an author that they like
D
Jacqueline Wilson

6

The public do not realize how much children read today
B
David Almond

7

We are experiencing a rise in the popularity of children’s literature.
A
Wendy Cooling

1

Children take pleasure in giving books to each other
D
Jacqueline Wilson

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Children take pleasure in giving books to each other

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 take pleasure = sociable and acquisitive

 giving books to each other = spread news of her books + books are a good present 

Giải thích chi tiết

smiley5 Tips: Đối với dạng Matching name này bạn nên xác định vị trí tên các đối tượng trước thì sẽ làm nhanh hơn nha

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 Author Jacqueline Wilson says that children spread news of her books like a bushfire.

 2 My average reader is a girl of ten

 3 They’re sociable and acquisitive.

 4 They collect , they have parties - where books are a good present

=> Câu 1 cho biết children thích khoe về sách mới

=> Câu 2 + 3 nói về đặc tính của reader: khoảng 10 tuổi, thân thiện, và thích học hỏi/sưu tầm

=> Câu 4 cho biết readers có những hội nhóm - nơi mà họ tặng sách cho nhau

=> Main idea: Jacqueline Wilson cho biết trẻ em thích tặng sách cho nhau

=> Answer: D - Jacqueline Wilson check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford