IELTS Online Test

1

The writer says that song-in-head syndrome' may occur because the brain
A
confuses two different types of memory.
B
cannot decide what information it needs to retain.
C
has been damaged by harmful input.
D
cannot hold onto all the information it processes.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The writer says that song-in-head syndrome' may occur because the brain 

Answer: B - cannot decide what information it needs to retain

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 because the brain = because the brain

 decide what information it needs to retain = knowing what information is important 

Giải thích chi tiết

smiley5cuối đoạn A tác giả nhắc đến một trạng thái được gọi là 'song-in-head syndrome' sau đó nói thêm về nó ở đoạn B

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 it's probably because the brain is better at holding onto information than knowing what information is important.

=> Hiện tương 'song-in-head syndrome' xảy ra vì não bộ - làm N1 giỏi hơn N2

=> 'Song-in-head syndrome' xảy ra não ghi nhớ thông tin tốt - nhưng - không tốt ở khoảng lọc ra thông tin nào quan trọng cần nhớ

=> Ứng với đáp án B - cannot decide what information it needs to retain check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford