IELTS Online Test
Uses of freeze-drying:
      food preservation
      easy 

1

transportation

  of food items
      long-term storage of 

2

pharmaceuticals

  and biological samples
      preservation of precious 

3

manuscripts

 
Freeze-drying
      is based on process of 

4

sublimation

  
is more efficient than 

5

simple drying/simple drying techniques

 

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: easy transprortation of food items

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 easy transprortation = transportation less difficult

 food items = fruits + the food 

Giải thích chi tiết

smiley5 Nhìn sơ qua ta sẽ nhận thấy đoạn 1 và 2 nói nói về ứng dụng của 'freeze-drying' trong việc bảo quản thức ăn (food preservation)

=> Bắt đầu đọc từ đoạn 3

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 many fruits are more than 80% water. 

 2 Removing this makes the food much lighter and therefore makes transportation less difficult.

=> 1 + 2 : Many fruits chứa nhiều water -> Freeze-drying chúng (remove water) -> Fruits trở nên nhẹ hơn -> Transportation less difficult

=> Answer: transportation check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford