IELTS Online Test
The history of sports and physical science in Australia
Step 1
A lot of people identified as being

1

unfit


Step 2
Introduction of PE to

2

schools


Step 3
Special training programmes for

3

PE teachers


Step 4


4

surplus

of PE graduates
Step 5
Identification of alternative

5

employment opportunities


Step 6
Diversification of course delivery
The history of sports and physical science in Australia
STEP 1
A lot of people identified as being

1

unfitĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: A lot of people identified as being unfit

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 A lot of people = so many of the men

 identified as being unfit = had been declared unfit 

Giải thích chi tiết

smiley5 Hiểu câu hỏi: A lot of people identified as being _____

=> Đáp án là tính từ/V3 - một tính chất của nhiều người

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea

 1 The initial programmes commenced soon after the conclusion of World War II

 2 One of the primary motives was the fact that so many of the men who were assessed for military duty had been declared unfit.

=> 1 + 2 : Các programmes bắt đàu khi - so many of the men - được công bố là unfit

=> Cho dù có không hiểu 'declared' là gì đi nữa - dựa vào 'many of the men' + tìm đáp án là tính từ , ta vẫn có thể rút ra đáp án

=> Answer: unfit check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford