IELTS Online Test
Indian fashion: 1950-2000
1950s
No well-known designers, models or

1

labels

Elegant clothing cost little
Women were pleased to get clothes for a

2

bargain

price1960s
New materials, e.g.

3

plastic

and polyester
Fitted clothing and tall hairstyles1970s
Overseas sales of

4

traditional

fabrics rose
Influence of international fashion

1980s
Opening of fashion store in Mumbai
Popularity of American designers
Clothing had a

5

masculine

shape
Designers tried to attract attention by presenting

6

showy

clothes and mixing with stars

1990s
Fall in demand for expensive fashion wear
Return to

7

ethnic

clothing

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: 1950s- No well-known designers, models or labels

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 1950s = During the 1950s

 No well-known designers, models = There were no celebrity designers or models

 labels = nor were there any labels 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng đọc cấu trúc với Linearthinking:

 There were no celebrity designers or models , nor were there any labels that were widely recognized.

=> Ta có cấu trúc: there were no + N1, nor were there + N2 = không có N1, cũng không có N2

(Vì nor đặt ở đầu nên phải đảo ngữ thành 'were there' smiley13)

=> Không có designers, models, hay labels nổi tiếng nào

=> So với chỗ trống -> Answer: labels check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford