Từ Vựng IELTS Online Test Actual Test 3 - Reading Test 5

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Actual Test 3 - Reading Test 5 được lấy từ cuốn Actual Test 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.)

Từ Vựng IELTS Online Test Actual Test 3 - Reading Test 5

📓 Passage 1: Morse Code

transpire
/trænˈspaɪər/
(verb). lộ ra, tiết lộ ra
vocab
rival
/ˈraɪvəl/
(adj). đối thủ, cạnh tranh
vocab
precursor
/priˈkɜrsər/
(noun). người đi trước, vật báo trước
vocab
poetic
/poʊˈɛtɪk/
(adj). thuộc thơ ca, có chất thơ
vocab
ovation
/oʊˈveɪʃən/
(noun). tràng pháo tay
vocab
occasional
/əˈkeɪʒənəl/
(adj). thỉnh thoảng, không thường xuyên
vocab
lavish
/ˈlævɪʃ/
(adj). phung phí
vocab
hierarchy
/ˈhaɪəˌrɑrki/
(noun). Hệ thống cấp bậc
vocab
have a good run for your money
/hæv ə gʊd rʌn fɔr jʊər ˈmʌni/
(verb). có một khoảng thời gian xứng đáng
vocab
eternal
/ɪˈtɜrnəl/
(adj). vĩnh viễn
vocab
dramatic
/drəˈmætɪk/
(adj). kịch tính
vocab
distress call
/dɪˈstrɛs kɔl/
(noun). tín hiệu báo nguy, tín hiệu cầu cứu
vocab
distinct
/dɪˈstɪŋkt/
(adj). khác biệt
vocab
cutting-edge
/ˈkʌtɪŋ-ɛʤ/
(adj). tiên tiến
vocab
combination
/ˌkɑmbəˈneɪʃən/
(noun). Sự phối hợp
vocab
ceremony
/ˈsɛrəˌmoʊni/
(noun). Nghi lễ
vocab
associate
/əˈsoʊsiət/
(verb). liên tưởng, liên kết
vocab
appropriately
/əˈproʊpriɪtli/
(adv). thích hợp
vocab
adulatory
/ˈædjʊleɪtəri/
(adj). nịnh bợ, nịnh hót
vocab
abandon
/əˈbændən/
(verb). từ bỏ, ruồng bỏ
vocab
widely
/ˈwaɪdli/
(adv). xa, rộng rãi
vocab
transmission
/trænˈsmɪʃən/
(noun). sự truyền tín hiệu
vocab
termination
/tərməˈneɪʃən/
(noun). sự kết thúc, sự chấm dứt
vocab
switch
/swɪʧ/
(verb). đổi
vocab
satellite
/ˈsætəˌlaɪt/
(noun). vệ tinh nhân tạo
vocab
era
/ˈɛrə/
(noun). Thời đại; Kỷ nguyên
vocab
desperate
/ˈdɛsprɪt/
(adj). tuyệt vọng
vocab
decommission
/dikəˈmɪʃən/
(verb). bỏ, ngừng sử dụng
vocab
cry
/kraɪ/
(noun). lời kêu cứu
vocab
arrangement
/əˈreɪnʤmənt/
(noun). Việc sắp xếp
vocab
technical
/ˈtɛknɪkəl/
(adj). thuộc mảng kỹ thuật
vocab
single-mindedness
/ˈsɪŋgəl-ˈmaɪndɪdnəs/
(noun). quyết tâm, chỉ một mục đích
vocab
overcome
/ˈoʊvərˌkʌm/
(verb). vượt qua
vocab
on board
/ɑn bɔrd/
(preposition). trên tàu
vocab
occur
/əˈkɜr/
(verb). xảy ra
vocab
convey
/kənˈveɪ/
(verb). truyền tải
vocab
emerge
/ɪˈmɜrʤ/
(verb). xuất hiện
vocab
suddenly
/ˈsʌdənli/
(adv). đột ngột
vocab
spell out
/spɛl aʊt/
(verb). viết theo thứ tự, nói theo thứ tự
vocab
sketch
/skɛʧ/
(verb). phác họa, phác thảo
vocab
represent
/ˌrɛprəˈzɛnt/
(verb). đại diện, biểu trưng
vocab
originally
/əˈrɪʤənəli/
(adv). khởi đầu, nguyên thủy
vocab
intend
/ɪnˈtɛnd/
(verb). Dự định
vocab
devise
/dɪˈvaɪz/
(verb). nghĩ ra, sáng chế
vocab
correspond
/ˌkɔrəˈspɑnd/
(verb). tương ứng
vocab
consist
/kənˈsɪst/
(verb). bao gồm
vocab
catch
/kæʧ/
(noun). khó khăn tiềm ẩn
vocab
require
/ˌriˈkwaɪər/
(verb). cần, yêu cầu
vocab
invention
/ɪnˈvɛnʃən/
(noun). phát minh
vocab
compare
/kəmˈpɛr/
(verb). so sánh
vocab
operator
/ˈɑpəˌreɪtər/
(noun). người thợ máy, người vận hành
vocab
facility
/fəˈsɪlɪti/
(noun). khả năng
vocab
tricky
/ˈtrɪki/
(adj). khó khăn, nhiều trở ngại
vocab
variation
/ˌvɛriˈeɪʃən/
(noun). biến thể
vocab
take off
/teɪk ɔf/
(verb). thành công
vocab
revise
/rɪˈvaɪz/
(verb). Xem xét, chỉnh sửa
vocab
dominant
/ˈdɑmənənt/
(adj). ưu thế
vocab
direct
/dəˈrɛkt/
(adj). trực tiếp
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
adopt
/əˈdɑpt/
(verb). Thông qua, lựa chọn
vocab
swell
/swɛl/
(verb). làm tăng lên
vocab
submarine
/ˈsʌbməˌrin/
(adj). dưới mặt biển
vocab
reflect
/rəˈflɛkt/
(verb). phản chiếu
vocab
deem
/dim/
(verb). coi là
vocab
cable
/ˈkeɪbəl/
(noun). dây cáp
vocab
secure
/sɪˈkjʊr/
(verb). chắc chắn, đảm bảo
vocab
rural
/ˈrʊrəl/
(adj). Thuộc khu vực miền quê
vocab
instantaneous
/ˌɪnstənˈtæniəs/
(adj). tức thời
vocab
farewell
/ˌfɛrˈwɛl/
(noun). lời chào tạm biệt
vocab
expansion
/ɪkˈspænʃən/
(noun). Sự mở rộng
vocab
describe
/dɪˈskraɪb/
(verb). miêu tả
vocab
banquet
/ˈbæŋkwət/
(noun). tiệc lớn
vocab
potential
/pəˈtɛnʃəl/
(noun). Tiềm năng, triển vọng
vocab
heyday
/ˈheɪˌdeɪ/
(noun). thời hoàng kim
vocab
commonplace
/ˈkɑmənˌpleɪs/
(adj). Phổ biến
vocab
application
/ˌæpləˈkeɪʃən/
(noun). ứng dụng
vocab
apparent
/əˈpɛrənt/
(adj). Rõ ràng
vocab
a new lease of life
/ə nu lis ʌv laɪf/
(noun). sức sống mới
vocab
theory
/ˈθɪri/
(noun). Giả thuyết; học thuyết
vocab
recent
/ˈrisənt/
(adj). gần đây
vocab
inform
/ɪnˈfɔrm/
(verb). thông báo
vocab
advance
/ədˈvæns/
(noun). sự tiến bộ
vocab
receive
/rəˈsiv/
(verb). nhận được
vocab
Congress
/ˈkɑŋgrəs/
(noun). quốc hội
vocab
complicated
/ˈkɑmpləˌkeɪtəd/
(adj). Phức tạp
vocab
firm
/fɜrm/
(noun). hãng, công ty
vocab
discuss
/dɪˈskʌs/
(verb). thảo luận
vocab
wire
/ˈwaɪər/
(verb). bắt điện, nối điện
vocab
truly
/ˈtruli/
(adv). đích thực, thực sự
vocab
overwork
/ˈoʊvərˌwɜrk/
(noun). làm việc quá sức
vocab

📓 Passage 2: From A Novice to An Expert

variable
/ˈvɛriəbəl/
(noun). Biến số
vocab
utilise
/ˈjuːtɪˌlaɪz/
(verb). Tận dụng
vocab
tend
/tɛnd/
(verb). có xu hướng
vocab
supply
/səˈplaɪ/
(verb). cung cấp
vocab
strategy
/ˈstrætəʤi/
(noun). Chiến thuật
vocab
relatively
/ˈrɛlətɪvli/
(adj). vừa phải, tương đối
vocab
reflect
/rəˈflɛkt/
(verb). phản ánh, cho thấy bản chất của
vocab
precisely
/prɪˈsaɪsli/
(adv). Chính xác, rõ ràng
vocab
perceive
/pərˈsiv/
(verb). nhận thức
vocab
paradox
/ˈpɛrəˌdɑks/
(noun). nghịch lý
vocab
outperform
/ˈaʊtpərˌfɔrm/
(verb). vượt trội
vocab
offensive
/əˈfɛnsɪv/
(adj). tấn công, công kích
vocab
maintain
/meɪnˈteɪn/
(verb). duy trì
vocab
innate
/ɪˈneɪt/
(adj). Bẩm sinh
vocab
inconsistent
/ˌɪnkənˈsɪstənt/
(adj). mâu thuẫn, trái nhau, không trước sau như một
vocab
heuristics
/hjʊˈrɪstɪks/
(noun). phương pháp suy nghiệm
vocab
go about
/goʊ əˈbaʊt/
(verb). tiến hành
vocab
fairly
/ˈfɛrli/
(adv). vừa phải
vocab
expertise
/ˌɛkspərˈtiz/
(noun). Chuyên môn
vocab
determine
/dəˈtɜrmən/
(verb). Quyết định
vocab
defensive
/dɪˈfɛnsɪv/
(adj). có tính chất bảo vệ, có tính chất phòng thủ
vocab
defeat
/dɪˈfit/
(noun). sự thất bại, sự thua trận
vocab
concurrently
/kənˈkɜrəntli/
(adv). đồng thời
vocab
comprehend
/ˌkɑmpriˈhɛnd/
(verb). hiểu
vocab
commitment
/kəˈmɪtmənt/
(noun). sự tận tụy, tận tâm
vocab
cognitive
/ˈkɑgnɪtɪv/
(adj). Liên quan đến nhận thức
vocab
categorise
/ˈkætɪgəraɪz/
(verb). phân loại
vocab
boundary
/ˈbaʊndəri/
(noun). Ranh giới
vocab
available
/əˈveɪləbəl/
(adj). có sẵn
vocab
principle
/ˈprɪnsəpəl/
(noun). Nguyên tắc
vocab
guiding
/ˈgaɪdɪŋ/
(adj). dẫn đường, định hướng
vocab
novice
/ˈnɑvəs/
(noun). Lính mới, người mới học
vocab
expose
/ɪkˈspoʊz/
(verb). phơi bày ra
vocab
task
/tæsk/
(noun). công việc
vocab
process
/ˈprɑˌsɛs/
(noun). Quá trình
vocab
acquire
/əˈkwaɪər/
(verb). nhận được, đạt được
vocab
mentor
/ˈmɛnˌtɔr/
(noun). Người chỉ dẫn, cố vấn
vocab
thus
/ðʌs/
(adv). do đó, theo cách đó
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). Xác định, nhận dạng
vocab
pattern
/ˈpætərn/
(noun). Khuôn mẫu
vocab
face
/feɪs/
(verb). đối mặt
vocab
recognise
/ˈrɛkəgnaɪz/
(verb). nhận ra
vocab
increasingly
/ɪnˈkrisɪŋli/
(adv). ngày càng gia tăng
vocab
exposure
/ɪkˈspoʊʒər/
(noun). sự tiếp xúc
vocab
complex
/ˈkɑmplɛks/
(adj). Phức tạp
vocab
transition
/trænˈzɪʃən/
(noun). Sự chuyển đổi
vocab
superficial
/ˌsupərˈfɪʃəl/
(adj). thuộc bề mặt, nông cạn
vocab
hypothesis
/haɪˈpɑθəsəs/
(noun). Giả thuyết
vocab
generate
/ˈʤɛnəˌreɪt/
(verb). tạo ra, phát ra
vocab
confident
/ˈkɑnfədənt/
(adj). tự tin
vocab
base on
/beɪs ɑn/
(verb). dựa vào
vocab
expert
/ˈɛkspərt/
(noun). Chuyên gia
vocab
prediction
/priˈdɪkʃən/
(noun). Dự đoán
vocab
utility
/juˈtɪləti/
(noun). tính hữu dụng, tính thiết thực
vocab
function
/ˈfʌŋkʃən/
(noun). Chức năng
vocab
classify
/ˈklæsəˌfaɪ/
(verb). Phân loại
vocab
according to
/əˈkɔrdɪŋ tu/
(preposition). theo
vocab
training
/ˈtreɪnɪŋ/
(noun). sự rèn luyện, sự đào tạo
vocab
memory
/ˈmɛməri/
(noun). Khả năng ghi nhớ; Kí ức
vocab
focus
/ˈfoʊkəs/
(verb). tập trung
vocab
efficiency
/ɪˈfɪʃənsi/
(noun). Hiệu quả, năng suất
vocab
error
/ˈɛrər/
(noun). lỗi
vocab
domain
/doʊˈmeɪn/
(noun). phạm vi, lĩnh vực
vocab
commit
/kəˈmɪt/
(verb). phạm phải
vocab
seek
/sik/
(verb). tìm kiếm
vocab
immediately
/ɪˈmidiətli/
(adv). ngay lập tức
vocab
monitor
/ˈmɑnətər/
(verb). GIám sát
vocab
limit
/ˈlɪmət/
(noun). Giới hạn
vocab
instance
/ˈɪnstəns/
(noun). trường hợp
vocab
aware
/əˈwɛr/
(adj). Có nhận thức
vocab
theorist
/ˈθiərɪst/
(noun). nhà lý thuyết, nhà lý luận
vocab
statistical
/stəˈtɪstɪkəl/
(adj). thuộc về mặt thống kê
vocab
forecaster
/ˈfɔrˌkæstər/
(noun). người dự đoán
vocab
differ
/ˈdɪfər/
(verb). khác, không giống
vocab
accurate
/ˈækjərət/
(adj). Chính xác
vocab
explain
/ɪkˈspleɪn/
(verb). giải thích
vocab
unreliable
/ˌʌnrɪˈlaɪəbəl/
(adj). không đáng tin cậy
vocab
point to
/pɔɪnt tu/
(verb). chỉ ra, chỉ cho thấy
vocab
due to
/du tu/
(preposition).
vocab
bias
/ˈbaɪəs/
(noun). Sự thiên vị
vocab
regarding
/rəˈgɑrdɪŋ/
(preposition). về, đối với
vocab
manifestation
/ˌmænəfɛˈsteɪʃən/
(noun). sự biểu lộ, sự biểu thị
vocab
effort
/ˈɛfərt/
(noun). sự cố gắng
vocab
consensus
/kənˈsɛnsəs/
(noun). sự thống nhất
vocab
a great deal of
/ə greɪt dil ʌv/
(adj). rất nhiều
vocab

📓 Passage 3: High speed photography

unrecognisable
/ʌnˈrɛkəgˌnaɪzəbl/
(adj). không thể nhận ra
vocab
unprecedented
/ənˈprɛsɪˌdɛntɪd/
(adj). chưa từng có tiền lệ
vocab
still
/stɪl/
(adj). đứng yên, phẳng lặng
vocab
run out
/rʌn aʊt/
(verb). hết
vocab
reveal
/rɪˈvil/
(verb). Tiết lộ
vocab
representation
/ˌrɛprəzɛnˈteɪʃən/
(noun). sự thể hiện, sự trình bày
vocab
refer to
/rəˈfɜr tu/
(verb). đề cập, nhắc đến
vocab
precisely
/prɪˈsaɪsli/
(adv). Chính xác, rõ ràng
vocab
pioneer
/ˌpaɪəˈnɪr/
(verb). Tiên phong
vocab
originally
/əˈrɪʤənəli/
(adv). khởi đầu, nguyên thủy
vocab
major
/ˈmeɪʤər/
(adj). chủ yếu, quan trọng
vocab
locomotion
/ˌloʊkəˈmoʊʃən/
(noun). sự vận động
vocab