Từ Vựng IELTS Online Test Actual Test 5 - Listening Test 3

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Actual Test 5 - Listening Test 3 được lấy từ cuốn Actual Test 5. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.)

Từ Vựng IELTS Online Test Actual Test 5 - Listening Test 3

📓 Section 1: Complaints To Clifton Antiques

deliver >> delivery (n)
/dɪˈlɪvər/
(verb). gửi, giao đồ
vocab
transit
/ˈtrænzɪt/
(noun). quá trình vận chuyển
vocab
parcel
/ˈpɑrsəl/
(noun). kiện hàng
vocab
warehouse
/ˈwɛrˌhaʊs/
(noun). nhà kho
vocab
insurance
/ɪnˈʃʊrəns/
(noun). bảo hiểm
vocab
claim
/kleɪm/
(verb). lấy tiền bảo hiểm
vocab
go missing
/goʊ ˈmɪsɪŋ/
(verb). đi lạc, bị thất lạc
vocab
furniture
/ˈfɜrnɪʧər/
(noun). đồ nội thất
vocab
valuable
/ˈvæljəbəl/
(adj). quý giá
vocab
antique
/ænˈtik/
(adj). đồ cổ
vocab
bowl
/boʊl/
(noun). tô, chén
vocab
painting
/ˈpeɪntɪŋ/
(noun). bức tranh
vocab
decorative
/ˈdɛkrətɪv/
(adj). mang tính trang trí
vocab
replace
/ˌriˈpleɪs/
(verb). thay thế, thế chỗ
vocab
drawer
/drɔr/
(noun). ngăn kéo
vocab
dent
/dɛnt/
(noun). vết lõm
vocab
unusable
/ənˈjuzəbəl/
(adj). không sử dụng được
vocab
repair
/rɪˈpɛr/
(verb). sửa chữa
vocab
split
/splɪt/
(verb). chia ra, tách ra
vocab
padding
/ˈpædɪŋ/
(noun). đệm bông, đệm lót
vocab
crockery
/ˈkrɑkəri/
(noun). đồ bếp, ly chén đĩa
vocab
smash
/smæʃ/
(verb). đập vỡ
vocab
quantity
/ˈkwɑntəti/
(noun). số lượng
vocab
ensure
/ɛnˈʃʊr/
(verb). đảm bảo
vocab
refund
/ˈriˌfʌnd/
(noun). hoàn tiền
vocab
purchase
/ˈpɜrʧəs/
(verb). mua
vocab

📓 Section 2: A Popular Holiday Region: Treloar Valley

ferry
/ˈfɛri/
(noun). phà
vocab
depart >> departure (n)
/dɪˈpɑrt/
(verb). khởi hành, rời bến
vocab
operate
/ˈɑpəˌreɪt/
(verb). tổ chức, quản lý
vocab
differ
/ˈdɪfər/
(verb). khác nhau
vocab
tide >> tidal (adj)
/taɪd/
(noun). thủy triều
vocab
seasonal
/ˈsizənəl/
(adj). theo mùa
vocab
cruise
/kruz/
(noun). tàu du lịch
vocab
combine
/kəmˈbaɪn/
(verb). kết hợp
vocab
route
/rut/
(noun). đường chạy
vocab
wheelchair
/ˈwilˌʧɛr/
(noun). xe lăn
vocab
rail track
/reɪl træk/
(noun). đường ray
vocab
booking
/ˈbʊkɪŋ/
(noun). việc đặt chỗ, việc mua vé trước
vocab
commuter
/kəmˈjutər/
(noun). người đi tàu, người đi xe buýt
vocab
viaduct
/ˈvaɪədəkt/
(noun). cầu cạn, cầu vượt
vocab
tower over
/ˈtaʊər ˈoʊvər/
(verb). vượt xa, cao hơn rất nhiều so với những thứ xung quanh
vocab
fare
/fɛr/
(noun). giá vé
vocab
valid
/ˈvæləd/
(adj). hợp lý, chấp nhận được, chính đáng
vocab
unlimited
/ənˈlɪmətəd/
(adj). không giới hạn
vocab
lay-by
/leɪ-baɪ/
(noun). bãi đậu xe, chỗ đậu xe bên đường
vocab
household
/ˈhaʊsˌhoʊld/
(adj). liên quan đến việc nhà
vocab
cross
/krɔs/
(verb). băng qua, vượt qua
vocab
mill
/mɪl/
(noun). cối xay gió
vocab
renovate
/ˈrɛnəˌveɪt/
(verb). cải tiến, sửa chữa lại
vocab
arts and crafts
/ɑrts ænd kræfts/
(noun). đồ thủ công
vocab
potter
/ˈpɑtər/
(noun). người làm gốm
vocab
refreshment
/rəˈfrɛʃmənt/
(noun). đồ giải khát
vocab
landscape
/ˈlændˌskeɪp/
(noun). phong cảnh, tranh phong cảnh
vocab
explore
/ɪkˈsplɔr/
(verb). khám phá
vocab
estuary
/ˈɛsʧuˌɛri/
(noun). cửa sông
vocab

📓 Section 3: Research On Web-Based Crosswords

familiar
/fəˈmɪljər/
(adj). quen thuộc
vocab
cover
/ˈkʌvər/
(verb). bao gồm
vocab
straightforward
/ˈstreɪtˈfɔrwərd/
(adj). dễ hiểu, không phức tạp
vocab
concept
/ˈkɑnsɛpt/
(noun). khái niệm
vocab
persuade / convince
/pərˈsweɪd / kənˈvɪns/
(verb). thuyết phục
vocab
participant
/pɑrˈtɪsəpənt/
(noun). người tham gia
vocab
questionnaire
/ˌkwɛsʧəˈnɛr/
(noun). trắc nghiệm, bản điều tra
vocab
misleading
/mɪsˈlidɪŋ/
(adj). gây hiểu nhầm
vocab
obsolete
/ˈɑbsəˌlit/
(adj). lạc hậu, lỗi thời
vocab
take aback
/teɪk əˈbæk/
(adj). gây ngạc nhiên
vocab
disappointed
/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/
(adj). thất vọng
vocab
complex
/ˈkɑmplɛks/
(adj). phức tạp, khó hiểu
vocab
distracted
/dɪˈstræktəd/
(adj). bị phân tâm
vocab
respondent
/rɪˈspɑndənt/
(noun). người trả lời
vocab
highlight
/ˈhaɪˌlaɪt/
(verb). nhấn mạnh
vocab
gender
/ˈʤɛndər/
(noun). giới tính
vocab
assessment
/əˈsɛsmənt/
(noun). bài đánh giá, kiểm tra
vocab
reference
/ˈrɛfərəns/
(verb). chú thích tham khảo
vocab
collaborate
/kəˈlæbəˌreɪt/
(verb). hợp tác
vocab
instrument
/ˈɪnstrəmənt/
(noun). công cụ
vocab
acknowledge
/ækˈnɑlɪʤ/
(verb). công nhận
vocab
crossword
/ˈkrɔˌswɜrd/
(noun). ô chữ
vocab
revise >> revision (n)
/rɪˈvaɪz/
(verb). ôn tập
vocab
article
/ˈɑrtəkəl/
(noun). bài báo
vocab
apprentice
/əˈprɛntəs/
(noun). người tập sự
vocab

📓 Section 4: Time Perspectives

failure
/ˈfeɪljər/
(noun). sự thất bại
vocab
nostalgia
/nɔˈstælʤə/
(noun). sự nhớ quá khứ, sự luyến tiếc
vocab
fancy
/ˈfænsi/
(verb). thích làm gì đó
vocab
regret
/rəˈgrɛt/
(noun). sự hối hận
vocab
seek
/sik/
(verb). tìm kiếm
vocab
avoid
/əˈvɔɪd/
(verb). tránh né
vocab
motto
/ˈmɑtoʊ/
(noun). châm ngôn
vocab
govern
/ˈgʌvərn/
(verb). quy định, quản lý, chi phối
vocab
circumstance
/ˈsɜrkəmˌstæns/
(noun). hoàn cảnh, tình huống
vocab
poverty
/ˈpɑvərti/
(noun). sự nghèo khổ
vocab
prohibit
/proʊˈhɪbət/
(verb). ngăn cản, cấm đoán
vocab
temptation
/tɛmˈteɪʃən/
(noun). cám dỗ, sự dụ dỗ
vocab
resist
/rɪˈzɪst/
(verb). chống lại
vocab
judgement
/ˈʤʌʤmənt/
(noun). sự phán xét
vocab
initial
/ɪˈnɪʃəl/
(adj). đầu tiên
vocab
demand
/dɪˈmænd/
(noun). nhu cầu
vocab
intelligent
/ɪnˈtɛləʤənt/
(adj). thông minh
vocab
evidence
/ˈɛvədəns/
(noun). bằng chứng
vocab
drop out (of school)
/drɑp aʊt/
(verb). bỏ học
vocab
detrimental
/ˌdɛtrəˈmɛntəl/
(adj). gây hại, có hại
vocab
insist
/ɪnˈsɪst/
(verb). khăng khăng đòi, nhấn mạnh điều gì đó
vocab
persistent >> persistently (adv)
/pərˈsɪstənt/
(adj). kiên trì
vocab
virtuous
/ˈvɜrʧuəs/
(adj). đạo đức, đúng đắn
vocab
careless
/ˈkɛrləs/
(adj). cẩu thả, bất cần
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). xác minh, nhận diện
vocab
vital
/ˈvaɪtəl/
(adj). quan trọng
vocab
personality
/ˌpɜrsəˈnælɪti/
(noun). tính cách
vocab
distinction
/dɪˈstɪŋkʃən/
(noun). sự khác biệt
vocab
perspective
/pərˈspɛktɪv/
(noun). quan điểm, góc nhìn
vocab
conflict
/ˈkɑnflɪkt/
(noun). mâu thuẫn
vocab
cooperation
/koʊˌɑpəˈreɪʃən/
(noun). sự hợp tác
vocab
consequence
/ˈkɑnsəkwəns/
(noun). hậu quả
vocab
fate
/feɪt/
(noun). số mệnh
vocab
indicate
/ˈɪndəˌkeɪt/
(verb). chỉ ra, cho biết
vocab
fundamental
/ˌfʌndəˈmɛntəl/
(adj). cơ bản
vocab
approach
/əˈproʊʧ/
(noun). cách tiếp cận
vocab