Từ Vựng IELTS Online Test Cambridge IELTS 12 - Reading Test 2

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Cambridge IELTS 12 - Reading Test 2 được lấy từ cuốn Cambridge IELTS 12. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.)

Từ Vựng IELTS Online Test Cambridge IELTS 12 - Reading Test 2

📓 Passage 1: The risks agriculture faces in developing countries

unique
/juˈnik/
(adj). đặc biệt, độc nhất
vocab
aspect
/ˈæˌspɛkt/
(noun). Khía cạnh
vocab
entrench
/ɛnˈtrɛnʧ/
(verb). bén rễ sâu
vocab
major
/ˈmeɪʤər/
(adj). chủ yếu, quan trọng
vocab
counter-intuitively
/ˈkaʊntər-ɪnˈtuɪtɪvli/
(adv). Phản trực giác, khác thường
vocab
hunger
/ˈhʌŋgər/
(noun). cơn đói, tình trạng đói
vocab
prevalent
/ˈprɛvələnt/
(adj). phổ biến
vocab
debate
/dəˈbeɪt/
(noun). Tranh luận
vocab
underlying
/ˌʌndərˈlaɪɪŋ/
(adj). cơ bản, cơ sở
vocab
inability
/ˌɪnəˈbɪlɪti/
(noun). sự không có khả năng
vocab
ensure
/ɛnˈʃʊr/
(verb). Đảm bảo
vocab
sufficient
/səˈfɪʃənt/
(adj). Đủ
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). Xác định, nhận dạng
vocab
fossil fuel
/ˈfɑsəl ˈfjuəl/
(noun). nhiên liệu hóa thạch
vocab
intervention
/ˌɪntərˈvɛnʧən/
(noun). sự can thiệp
vocab
transfer
/ˈtrænsfər/
(noun). sự truyền, sự chuyển
vocab
respond
/rɪˈspɑnd/
(verb). phản hồi
vocab
income
/ˈɪnˌkʌm/
(noun). Thu nhập
vocab
insurance
/ɪnˈʃʊrəns/
(noun). Bảo hiểm
vocab
commodity
/kəˈmɑdəti/
(noun). hàng hóa
vocab
rural
/ˈrʊrəl/
(adj). Thuộc khu vực miền quê
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
scheme
/skim/
(noun). Kế hoạch
vocab
encourage
/ɛnˈkɜrɪʤ/
(verb). khuyến khích
vocab
adoption
/əˈdɑpʃən/
(noun). Sự chấp nhận, sự thông qua
vocab
harvest
/ˈhɑrvəst/
(noun). mùa gặt, vụ thu hoạch
vocab
note
/noʊt/
(verb). chú ý, nhận thấy
vocab
excessively
/ɪkˈsɛsɪvli/
(adv). Quá chừng, quá đáng
vocab
contribute
/kənˈtrɪbjut/
(verb). đóng góp
vocab
emphasise
/ˈɛmfəsaɪz/
(verb). Nhấn mạnh
vocab
transparency
/trænˈspɛrənsi/
(noun). sự minh bạch
vocab
evident
/ˈɛvədənt/
(adj). Hiển nhiên
vocab
adequate
/ˈædəkwət/
(adj). Cân xứng, đầy đủ
vocab
contend
/kənˈtɛnd/
(verb). khăng khăng, dám chắc rằng
vocab
variety
/vəˈraɪəti/
(noun). Sự đa dạng
vocab
resilient
/rɪˈzɪljənt/
(adj). Kiên cường, có sức chống chịu cao
vocab
trend
/trɛnd/
(noun). Xu hướng
vocab
survive
/sərˈvaɪv/
(verb). Sống sót, tồn tại
vocab
peasant
/ˈpɛzənt/
(noun). Người nông dân
vocab
diversify
/daɪˈvɜrsəˌfaɪ/
(verb). Đa dạng hoá
vocab
species
/ˈspiʃiz/
(noun). giống loài
vocab
breed
/brid/
(noun). dòng dõi, giống, nòi
vocab
autonomous
/ɔˈtɑnəməs/
(adj). tự quản
vocab
strategy
/ˈstrætəʤi/
(noun). Chiến thuật
vocab
enhance
/ɛnˈhæns/
(verb). tăng cường
vocab
synchronise
/synchronise/
(verb). làm xảy ra đồng thời
vocab
distribution
/ˌdɪstrəˈbjuʃən/
(noun). sự phân bổ
vocab
characteristic
/ˌkɛrəktəˈrɪstɪk/
(noun). Bản chất; Đặc trưng
vocab
distinguish
/dɪˈstɪŋgwɪʃ/
(verb). phân biệt
vocab
hugely
/ˈhjuʤli/
(adv). lớn
vocab
reference
/ˈrɛfərəns/
(noun). sự nói đến, sự nhắc đến
vocab
certain
/ˈsɜrtən/
(adj). nhất định, nào đó
vocab
deal with
/dil wɪð/
(verb). giải quyết
vocab
adverse
/ædˈvɜrs/
(adj). Bất lợi, có hại
vocab
in terms of
/ɪn tɜrmz ʌv/
(adv). về, đối với
vocab
rainfall
/ˈreɪnˌfɔl/
(noun). lượng mưa
vocab
infrastructure
/ˌɪnfrəˈstrʌkʧər/
(noun). Cấu trúc hạ tầng
vocab
cooperation
/koʊˌɑpəˈreɪʃən/
(noun). sự hợp tác
vocab
warn
/wɔrn/
(verb). cảnh báo
vocab
trust
/trʌst/
(noun). sự tin tưởng
vocab
experiment
/ɪkˈspɛrəmənt/
(verb). thử nghiệm
vocab
according to
/əˈkɔrdɪŋ tu/
(preposition). theo
vocab
collective
/kəˈlɛktɪv/
(adj). tập hợp
vocab
offer
/ˈɔfər/
(verb). Cung cấp
vocab
strengthen
/ˈstrɛŋθən/
(verb). củng cố, tăng cường
vocab
political
/pəˈlɪtəkəl/
(adj). Mang tính chính trị
vocab
bargain
/ˈbɑrgən/
(verb). mặc cả, thoả thuận mua bán
vocab
commentator
/ˈkɑmənˌteɪtər/
(noun). Người tường thuật; người thuyết minh
vocab
risk
/rɪsk/
(noun). rủi ro
vocab
regarding
/rəˈgɑrdɪŋ/
(preposition). về, đối với
vocab
subsidy
/ˈsʌbsɪdi/
(noun). Tiền trợ cấp, tiền trợ giúp
vocab
compensate
/ˈkɑmpənˌseɪt/
(verb). bù đắp
vocab
stranglehold
/ˈstræŋgəlˌhoʊld/
(noun). sự bóp nghẹt, sự kiểm soát kiên quyết
vocab
beneficiary
/ˌbɛnəˈfɪʃiˌɛri/
(noun). Người hưởng hoa lợi
vocab
assistance
/əˈsɪstəns/
(noun). Sự hỗ trợ
vocab
agriculture
/ˈægrɪˌkʌlʧər/
(noun). Ngành nông nghiệp
vocab
government
/ˈgʌvərmənt/
(noun). chính phủ
vocab
collaborate
/kəˈlæbəˌreɪt/
(verb). Phối hợp
vocab
standard of living
/ˈstændərd ʌv ˈlɪvɪŋ/
(noun). tiêu chuẩn của đời sống
vocab
research
/riˈsɜrʧ/
(noun). nghiên cứu
vocab
welfare
/ˈwɛlˌfɛr/
(noun). sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng,...
vocab
address
/ˈæˌdrɛs/
(verb). giải quyết
vocab
poverty
/ˈpɑvərti/
(noun). sự nghèo đói
vocab
vulnerability
/ˌvʌlnərəˈbɪlɪti/
(noun). sự dễ bị tổn thương
vocab
institute
/ˈɪnstəˌtut/
(noun). viện
vocab
policy
/ˈpɑləsi/
(noun). chính sách
vocab
input
/ˈɪnˌpʊt/
(noun). đầu vào
vocab
gain
/geɪn/
(verb). đạt được, giành được
vocab
minimise
/minimise/
(verb). giảm thiểu
vocab
directly
/dəˈrɛktli/
(adv). một cách trực tiếp
vocab
volatility
/ˌvɑləˈtɪləti/
(noun). Tính chất không ổn định, tính dao động
vocab
consumer
/kənˈsumər/
(noun). Người tiêu dùng
vocab
invest
/ɪnˈvɛst/
(verb). đầu tư
vocab
subscription
/səbˈskrɪpʃən/
(noun). sự đăng ký
vocab
guarantee
/ˌgɛrənˈti/
(verb). cam kết, đảm bảo
vocab
attention
/əˈtɛnʃən/
(noun). Sự chú ý
vocab
variation
/ˌvɛriˈeɪʃən/
(noun). biến thể
vocab
senior
/ˈsinjər/
(adj). có thâm niên
vocab
stock
/stɑk/
(noun). nguồn hàng, hàng dự trữ
vocab
procurement
/proʊˈkjʊrmənt/
(noun). sự kiếm được
vocab
mitigate
/ˈmɪtəˌgeɪt/
(verb). làm dịu bớt, làm cho đỡ
vocab
swing
/swɪŋ/
(noun). sự dao động, sự thay đổi
vocab
alleviate
/əˈliviˌeɪt/
(verb). Giảm nhẹ
vocab
uncertainty
/ənˈsɜrtənti/
(noun). Sự không chắc chắn, thiếu rõ ràng
vocab
supply
/səˈplaɪ/
(noun). nguồn cung cấp
vocab
market
/ˈmɑrkət/
(noun). thị trường
vocab
impact
/ˈɪmpækt/
(noun). tác động
vocab
significantly
/sɪgˈnɪfɪkəntli/
(adv). 1 cách đáng kể
vocab
efficiently
/ɪˈfɪʃəntli/
(adv). một cách có năng suất
vocab
facility
/fəˈsɪlɪti/
(noun). Cơ sở vật chất
vocab
storage
/ˈstɔrəʤ/
(noun). Sự cất giữ, sự dự trữ
vocab
loss
/lɔs/
(noun). mất mát
vocab
mention
/ˈmɛnʃən/
(verb). nhắc đến, đề cập
vocab
affect
/əˈfɛkt/
(verb). ảnh hưởng
vocab
climate change
/ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/
(noun). biến đổi khí hậu
vocab
consequence
/ˈkɑnsəkwəns/
(noun). Hậu quả
vocab
explain
/ɪkˈspleɪn/
(verb). giải thích
vocab
crop
/krɑp/
(noun). cây trồng
vocab
yield
/jild/
(noun). sản lượng, hoa lợi
vocab
magnitude
/ˈmægnəˌtud/
(noun). Tầm rộng lớn, tầm quan trọng
vocab
frequency
/ˈfrikwənsi/
(noun). Tần suất
vocab
extreme
/ɛkˈstrim/
(adj). vô cùng, cực độ
vocab
pattern
/ˈpætərn/
(noun). Khuôn mẫu
vocab
unpredictability
/ˌʌnprəˌdɪktəˈbɪlɪti/
(noun). tính không dự đoán được
vocab
related
/rɪˈleɪtɪd/
(adj). liên quan
vocab
intermediary
/ˌɪnərˈmidiɛri/
(adj). Trung gian
vocab
purchaser
/ˈpɜrʧəsər/
(noun). người mua
vocab
dictate
/ˈdɪkˌteɪt/
(verb). thao túng, điều khiển
vocab
recommend
/ˌrɛkəˈmɛnd/
(verb). gợi ý, giới thiệu
vocab
stakeholder
/ˈsteɪkˌhoʊldər/
(noun). các bên liên quan (người ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng) trong một doanh nghiệp.
vocab
include
/ɪnˈklud/
(verb). bao gồm
vocab
civil
/ˈsɪvəl/
(adj). dân sự
vocab
society
/səˈsaɪəti/
(noun). xã hội
vocab

📓 Passage 2: The Lost City

encounter
/ɪnˈkaʊntər/
(verb). chạm trán, gặp gỡ
vocab
substantial
/səbˈstænʧəl/
(adj). đáng kể
vocab
arrange
/əˈreɪnʤ/
(verb). sắp xếp
vocab
sufficient
/səˈfɪʃənt/
(adj). Đủ
vocab
trek
/trɛk/
(noun). Chuyến đi vất vả
vocab
relate
/rɪˈleɪt/
(verb). kể lại, thuật lại
vocab
ascent
/əˈsɛnt/
(noun). Sự trèo lên, sự đi lên, sự lên
vocab
prospect
/ˈprɑspɛkt/
(noun). Triển vọng, khả năng
vocab
vivid
/ˈvɪvəd/
(adj). Sống động
vocab
possibility
/ˌpɑsəˈbɪləti/
(noun). khả năng, sự có thể
vocab
deadly
/ˈdɛdli/
(adj). gây chết người, chí mạng
vocab
capable
/ˈkeɪpəbəl/
(adj). Có thể, có khả năng
vocab
considerable
/kənˈsɪdərəbəl/
(adj). đáng kể
vocab
pursuit
/pərˈsut/
(noun). sự theo đuổi
vocab
prey
/preɪ/
(noun). Con mồi
vocab
mausoleum
/ˌmɔsəˈliəm/
(noun). Lăng, lăng mộ, lăng tẩm
vocab
grand
/grænd/
(adj). lớn lao
vocab
ceremonial
/ˌsɛrəˈmoʊniəl/
(adj). Thuộc nghi lễ, thuộc nghi thức, long trọng
vocab
settlement
/ˈsɛtəlmənt/
(noun). khu định cư
vocab
flee
/fli/
(verb). chạy trốn
vocab
invader
/ɪnˈveɪdər/
(noun). kẻ xâm nhập, kẻ xâm lược
vocab
perplex
/pərˈplɛks/
(verb). gây khó hiểu
vocab
archaeologist
/ˌɑrkiˈɑləʤɪst/
(noun). nhà khảo cổ học
vocab
certainly
/ˈsɜrtənli/
(adv). chắc chắn, nhất định
vocab
aim
/eɪm/
(noun). mục đích, mục tiêu
vocab
explorer
/ɪkˈsplɔrər/
(noun). người thám hiểm
vocab
remote
/rɪˈmoʊt/
(adj). xa xôi, hẻo lánh
vocab
empire
/ˈɛmpaɪər/
(noun). Đế quốc; đế chế
vocab
plateau
/plæˈtoʊ/
(noun). Cao nguyên
vocab
plan
/plæn/
(noun). kế hoạch
vocab
descend
/dɪˈsɛnd/
(verb). lăn xuống, đi xuống, tụt xuống...
vocab
circuitous
/sərˈkjuɪtəs/
(adj). Loanh quanh, vòng quanh
vocab
route
/rut/
(noun). tuyến đường
vocab
dramatic
/drəˈmætɪk/
(adj). kịch tính
vocab
achievement
/əˈʧivmənt/
(noun). Thành tựu
vocab
goal
/goʊl/
(noun). Mục đích, mục tiêu
vocab
locate
/ˈloʊˌkeɪt/
(verb). Xác định vị trí, định vị
vocab
civilisation
/ˌsɪvəlɪˈzeɪʃən/
(noun). Nền văn minh
vocab
canyon
/ˈkænjən/
(noun). Hẻm núi
vocab
precede
/prɪˈsid/
(verb). đến trước
vocab
jungle
/ˈʤʌŋgəl/
(noun). rừng
vocab
previous
/ˈpriviəs/
(adj). trước
vocab
track
/træk/
(noun). Đường mòn; đường hẻm
vocab
enable
/ɛˈneɪbəl/
(verb). Cho phép
vocab
enthusiasm
/ɪnˈθuziˌæzəm/
(noun). sự hào hứng, sự hăng hái
vocab
descent
/dɪˈsɛnt/
(noun). Sự xuống
vocab
dull
/dʌl/
(adj). buồn tẻ, nhạt nhẽo
vocab
damp
/dæmp/
(adj). ẩm thấp, ẩm ướt
vocab
expectation
/ˌɛkspɛkˈteɪʃən/
(noun). Kì vọng
vocab
companion
/kəmˈpænjən/
(noun). bạn đồng hành
vocab
description
/dɪˈskrɪpʃən/
(noun). Sự miêu tả, sự mô tả
vocab
approach
/əˈproʊʧ/
(noun). cách tiếp cận, phương pháp
vocab
spellbound
/ˈspɛlˌbaʊnd/
(adj). bị mê quặc
vocab
slight
/slaɪt/
(adj). nhẹ
vocab
discovery
/dɪˈskʌvəri/
(noun). khám phá
vocab
account
/əˈkaʊnt/
(noun). Lời tường thuật
vocab
hindsight
/ˈhaɪndˌsaɪt/
(noun). nhận thức muộn màng
vocab