Từ Vựng IELTS Online Test Practice Test Plus 3 - Reading Test 1

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Practice Test Plus 3 - Reading Test 1 được lấy từ cuốn Practice Test Plus 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.)

Từ Vựng IELTS Online Test Practice Test Plus 3 - Reading Test 1

📓 Passage 1: Reducing electricity consumption on the Isle of Eigg

Approximately
/əˈprɑksəmətli/
(adv). almost, but not completely
vocab
resident
/ˈrɛzɪdənt/
(noun). a person who lives in a particular place or who has their home there
vocab
proportion
/prəˈpɔrʃən/
(noun). A part, share, or number considered in comparative relation to a whole.
vocab
household
/ˈhaʊsˌhoʊld/
(noun). A house and its occupants regarded as a unit.
vocab
consumption
/kənˈsʌmpʃən/
(noun). the action of using up a resource.
vocab
consume
/kənˈsum/
(verb). Eat, drink, or ingest (food or drink)
vocab
modem
/ˈmoʊdəm/
(noun). a device that connects one computer system to another using a telephone line so that data can be sent
vocab
generate
/ˈʤɛnəˌreɪt/
(verb). cause emotion to arise or come about.
vocab
renewable
/riˈnuəbəl/
(adj). of a natural resource or source of energy not depleted when used.
vocab
solar
/ˈsoʊlər/
(adj). related to the sun
vocab
monitor
/ˈmɑnətər/
(verb). Observe and check the progress or quality of (something) over a period of time
vocab
cumulative
/ˈkjumjələtɪv/
(adj). increasing or increased in quantity, degree, or force by successive additions
vocab
usage
/ˈjusəʤ/
(noun). The action of using something or the fact of being used.
vocab
diesel
/ˈdisəl/
(noun). an internal combustion engine in which heat produced by the compression of air in the cylinder is used to ignite the fuel
vocab
generator
/ˈʤɛnəˌreɪtər/
(noun). a machine or device that produces something
vocab
insufficient
/ɪnsəˈfɪʃənt/
(adj). not large, strong or important enough for a particular purpose
vocab
demand
/dɪˈmænd/
(noun). an insistent and peremptory request, made as if by right
vocab
insulation
/ˌɪnsəˈleɪʃən/
(noun). the act of protecting something with a material that prevents heat, sound, electricity, etc. from passing through; the materials used for this
vocab
free of charge
/fri ʌv ʧɑrʤ/
(phrase). without having to pay
vocab
Heritage
/ˈhɛrətəʤ/
(noun). property that is or may be inherited; an inheritance.
vocab
property
/ˈprɑpərti/
(noun). A thing or things belonging to someone; possessions collectively.
vocab
greenhouse
/ˈgrinˌhaʊs/
(noun). a glass building protecting plants from cold weather
vocab
aid
/eɪd/
(noun). Help, typically of a practical nature.
vocab
grant
/grænt/
(noun). a sum of money given by a government or other organization for a particular purpose
vocab
inhabitant
/ɪnˈhæbətənt/
(noun). A person or animal that lives in or occupies a place
vocab
scheme
/skim/
(noun). A large-scale systematic plan or arrangement for attaining some particular object
vocab
emission
/ɪˈmɪʃən/
(noun). The production and discharge of something,
vocab
secondary
/ˈsɛkənˌdɛri/
(adj). Coming after, less important than, or resulting from someone or something else
vocab
locally
/ˈloʊkəli/
(adv). With reference to a particular area or one's neighbourhood.
vocab
import
/ˈɪmpɔrt/
(verb). bring (goods or services) into a country from abroad for sale
vocab
grid
/grɪd/
(noun). A framework of spaced bars that are parallel to or cross each other; a grating.
vocab
installation
/ˌɪnstəˈleɪʃən/
(noun). the action or process of installing someone or something, or of being installed.
vocab
significant
/səgˈnɪfɪkənt/
(adj). large or important enough to have an effect or to be noticed
vocab
harvest
/ˈhɑrvəst/
(verb). The process or period of gathering in crops.
vocab
forestry
/ˈfɔrəstri/
(noun). the science or practice of planting and taking care of trees and forests
vocab
elimination
/ɪˌlɪməˈneɪʃən/
(noun). the process of removing or getting rid of something/somebody completely
vocab
constant
/ˈkɑnstənt/
(adj). unchanged with time
vocab
reliable
/rɪˈlaɪəbəl/
(adj). Consistently good in quality or performance; able to be trusted.
vocab
Well-off
/wɛl-ɔf/
(adj). rich
vocab
incentive
/ɪnˈsɛntɪv/
(noun). something that encourages you to do something
vocab
equitable
/ˈɛkwətəbəl/
(adj). fair and reasonable; treating everyone in an equal way
vocab
access
/ˈækˌsɛs/
(noun). the means or opportunity to approach or enter a place
vocab
employment
/ɛmˈplɔɪmənt/
(noun). the state of being employed
vocab
maintenance
/ˈmeɪntənəns/
(noun). The process of preserving a condition
vocab
Likewise
/ˈlaɪˌkwaɪz/
(adv). In the same way; also.
vocab
Isle
/aɪl/
(noun). used especially in poetry and names to mean ‘island’
vocab
mainland
/ˈmeɪnˌlænd/
(noun). A large continuous extent of land that includes the greater part of a country or territory à island, boundary, peninsula
vocab
labour
/ˈleɪˌbaʊr/
(noun). work, especially hard physical work.
vocab
sufficiency
/səˈfɪʃənsi/
(noun). The condition or quality of being adequate or sufficient.
vocab
apparent
/əˈpɛrənt/
(adj). Clearly visible or understood; obvious.
vocab
instantaneous
/ˌɪnstənˈtæniəs/
(adj). Occurring or done instantly.
vocab
have a keen sense
/hæv ə kin sɛns/
(phrase). have a good ability to understand something or how to use something.
vocab
appliance
/əˈplaɪəns/
(noun). a device, machine, or piece of equipment, especially an electrical one that is used in the house
vocab
minimise
/ˈmɪnɪmaɪz/
(verb). reduce to the smallest possible amount
vocab
postpone
/poʊstˈpoʊn/
(verb). to delay an event and plan or decide that it should happen at a later date or time
vocab
measure
/ˈmɛʒər/
(noun). a way of achieving something, or a method for dealing with a situation
vocab
insulate
/ˈɪnsəˌleɪt/
(verb). Protect (something) by interposing material that prevents the loss of heat
vocab
affordable
/əˈfɔrdəbəl/
(adj). Inexpensive; reasonably priced.
vocab
economic
/ˌɛkəˈnɑmɪk/
(adj). connected with the trade, industry
vocab
accommodation
/əˌkɑməˈdeɪʃən/
(noun). A room, group of rooms, or building in which someone may live or stay.
vocab

📓 Passage 2: Change in business organisations

specific
/spəˈsɪfɪk/
(adj). riêng biệt
vocab
prediction
/priˈdɪkʃən/
(adj). sự dự đoán
vocab
practice
/ˈpræktəs/
(noun). thực hành
vocab
workforce
/ˈwɜrkˌfɔrs/
(noun). lực lượng lao động
vocab
commute
/kəmˈjut/
(verb). đường đi làm
vocab
temporary
/ˈtɛmpəˌrɛri/
(adj). tạm thời
vocab
flexible
/ˈflɛksəbəl/
(adj). Linh hoạt
vocab
reference
/ˈrɛfərəns/
(noun). tài liệu tham khảo
vocab
structure
/ˈstrʌkʧər/
(verb). kết cấu
vocab
mechanistic
/ˌmɛkəˈnɪstɪk/
(adj). (thuộc) thuyết cơ giới
vocab
hierarchical
/ˌhaɪˈrɑrkəkəl/
(adj). thứ bậc
vocab
firm
/fɜrm/
(adj). chắc chắn
vocab
means
/minz/
(noun). (phương tiện) method
vocab
warning
/ˈwɔrnɪŋ/
(noun). cảnh báo
vocab
crucial
/ˈkruʃəl/
(adj). quan trọng
vocab
analyse
/ˈænəlaɪz/
(verb). phân tích
vocab
trigger
/ˈtrɪgər/
(noun). Kích hoạt
vocab
organisational
/ˌɔrgənɪˈzeɪʃən(ə)l/
(adj). tổ chức
vocab
era
/ˈɛrə/
(noun). kỷ nguyên
vocab
notable
/ˈnoʊtəbəl/
(adj). đáng chú ý
vocab
relative
/ˈrɛlətɪv/
(noun). họ hàng
vocab
absence
/ˈæbsəns/
(noun). vắng mặt
vocab
stability
/stəˈbɪlɪti/
(noun). ổn định
vocab
agricultural
/ˌægrəˈkʌlʧərəl/
(adj). chuyên về nghề nông
vocab
preceding
/priˈsidɪŋ/
(adj). ở trước
vocab
prevail
/prɪˈveɪl/
(verb). Chiếm ưu thế
vocab
satisfaction
/ˌsætəˈsfækʃən/
(noun). sự thỏa mãn
vocab
priority
/praɪˈɔrəti/
(noun). sự ưu tiên
vocab
preference
/ˈprɛfərəns/
(noun). sở thích
vocab
surplus
/ˈsɜrpləs/
(noun). số dư
vocab
neo-industrial
/ˈnioʊ-ɪnˈdʌstriəl/
(phrase). tân công nghiệp
vocab
advancement
/ədˈvænsmənt/
(noun). thăng tiến
vocab
productivity
/ˌproʊdəkˈtɪvəti/
(noun). năng suất
vocab
overtake
/ˈoʊvərˌteɪk/
(verb). vượt qua
vocab
emphasis
/ˈɛmfəsəs/
(noun). nhấn mạnh
vocab
quantity
/ˈkwɑntəti/
(noun). định lượng
vocab
Revolution
/ˌrɛvəˈluʃən/
(noun). Cuộc cách mạng
vocab
industrial
/ɪnˈdʌstriəl/
(adj). công nghiệp
vocab
proximity
/prɑkˈsɪməti/
(noun). sự gần gũi
vocab
consumer
/kənˈsumər/
(noun). người tiêu thụ
vocab
workplace
/ˈwɜrkˌpleɪs/
(noun). nơi làm việc
vocab
context
/ˈkɑntɛkst/
(noun). bối cảnh
vocab
influence
/ˈɪnfluəns/
(verb). ảnh hưởng
vocab
labour
/ˈleɪˌbaʊr/
(noun). lao động chân tay
vocab
goods
/gʊdz/
(noun). Các mặt hàng
vocab
meteorological
/ˌmitiˌɔrəˈlɑʤɪkəl/
(adj). khí tượng
vocab
metaphor
/ˈmɛtəfɔr/
(noun). phép ẩn dụ
vocab
characterise
/ˈkærɪktəraɪz/
(verb). phân loại
vocab
innovation
/ˌɪnəˈveɪʃən/
(noun). sự đổi mới
vocab
transform
/trænˈsfɔrm/
(verb). biến đổi
vocab
economist
/ɪˈkɑnəmɪst/
(noun). nhà kinh tế học
vocab
quarter
/ˈkwɔrtər/
(noun). phần tư
vocab
Chief
/ʧif/
(noun). lãnh tụ
vocab
Institute
/ˈɪnstəˌtut/
(noun). học viện
vocab
Guardian
/ˈgɑrdiən/
(noun). Người giám hộ
vocab
influential
/ˌɪnfluˈɛnʧəl/
(adj). có ảnh hưởng
vocab
breeze
/briz/
(noun). gió nhẹ
vocab
gale
/geɪl/
(noun). cơn lốc
vocab
devastation
/ˌdɛvəˈsteɪʃən/
(noun). sự tàn phá
vocab
consequent
/ˈkɑnsəkwənt/
(adj). hệ quả
vocab
subsistence
/səbˈsɪstəns/
(noun). sinh tồn
vocab
hitherto
/ˈhɪˌðɜrˈtu/
(adv). cho đến nay
vocab
obtainable
/əbˈteɪnəbəl/
(adj). có được
vocab
domestic
/dəˈmɛstɪk/
(adj). trong nước
vocab
outstrip
/aʊtˈstrɪp/
(verb). vượt ra ngoài
vocab
attribute
/ˈætrəˌbjut/
(noun). thuộc tính
vocab
flavour
/ˈfleɪvə/
(noun). hương vị
vocab
intensive
/ɪnˈtɛnsɪv/
(adj). chuyên sâu
vocab
witness
/ˈwɪtnəs/
(verb). làm chứng
vocab
profound
/proʊˈfaʊnd/
(adj). thâm thúy
vocab
transformation
/ˌtrænsfərˈmeɪʃən/
(noun). sự biến đổi
vocab
converge
/kənˈvɜrʤ/
(verb). tụ lại
vocab
fundamentally
/ˌfʌndəˈmɛntəli/
(adv). về cơ bản
vocab
scope
/skoʊp/
(noun). phạm vi
vocab
incorporate
/ɪnˈkɔrpərɪt/
(verb). kết hợp
vocab
arguable
/ˈɑrgjuəbəl/
(adj). có thể tranh luận
vocab
fraught
/frɔt/
(adj). đầy
vocab
innumerable
/ɪˈnumərəbəl/
(adj). vô số
vocab
Consequently
/ˈkɑnsəkwəntli/
(adv). hậu quả là
vocab

📓 Passage 3: The creation of lasting memories

Experiment
/ɪkˈspɛrəmənt/
(noun). Thí nghiệm
vocab
inject
/ɪnˈʤɛkt/
(verb). chích thuốc
vocab
goldfish
/ˈgoʊldˌfɪʃ/
(noun). cá vàng
vocab
treatment
/ˈtritmənt/
(noun). phép trị liệu
vocab
pioneering
/ˌpaɪəˈnɪrɪŋ/
(adj). tiên phong
vocab
synthesis
/ˈsɪnθəsəs/
(noun). tổng hợp
vocab
inhibitor
/ɪnˈhɪbətər/
(noun). chất ức chế
vocab
administer
/ədˈmɪnəstər/
(verb). quản lý
vocab
separate
/ˈsɛprət/
(verb). tách rời
vocab
parallel
/ˈpɛrəˌlɛl/
(noun). đường song song
vocab
life span
/laɪf spæn/
(phrase). tuổi thọ
vocab
clinical
/ˈklɪnəkəl/
(adj). lâm sàng
vocab
handle
/ˈhændəl/
(verb). xử lý
vocab
remote
/rɪˈmoʊt/
(adj). Xa xôi
vocab
vice versa
/vaɪs ˈvɜrsə/
(adv). ngược lại
vocab
consolidation
/kənˌsɑləˈdeɪʃən/
(noun). Sự hợp nhất
vocab
staircase
/ˈstɛrˌkeɪs/
(noun). cầu thang bộ
vocab
Prompt
/prɑmpt/
(adj). lập tức
vocab
Routine
/ruˈtin/
(noun). thói quen
vocab
unconsciously
/ˌʌnˈkɑnʃəsli/
(adv). vô thức
vocab
impair
/ɪmˈpɛr/
(verb). làm suy yếu
vocab
function
/ˈfʌŋkʃən/
(noun). chức năng
vocab
Complex
/ˈkɑmplɛks/
(adj). Phức tạp
vocab
retain
/rɪˈteɪn/
(verb). retain
vocab
implicitly
/ɪmˈplɪsətli/
(adv). ám chỉ
vocab
hypothesis
/haɪˈpɑθəsəs/
(noun). giả thuyết
vocab
par
/pɑr/
(noun). Sự ngang hàng
vocab
activate
/ˈæktəˌveɪt/
(verb). kích hoạt
vocab
Subject
/ˈsʌbʤɪkt/
(noun). đối tượng
vocab
innovative
/ˈɪnəˌveɪtɪv/
(adj). sáng tạo
vocab
stable
/ˈsteɪbəl/
(adj). ổn định
vocab
completion
/kəmˈpliʃən/
(noun). hoàn thành
vocab
region
/ˈriʤən/
(noun). khu vực
vocab
predominantly
/prɪˈdɑmənəntli/
(adv). chủ yếu
vocab
active
/ˈæktɪv/
(adj). hoạt động
vocab
prefrontal
/priˈfrʌntəl/
(adj). trước trán
vocab
cortex
/ˈkɔrtɛks/
(noun). vỏ não
vocab
motor
/ˈmoʊtər/
(noun). động cơ
vocab
neural
/ˈnʊrəl/
(adj). thuộc về thần kinh
vocab
progress
/ˈprɑˌgrɛs/
(noun). sự tiến triển
vocab
visual
/ˈvɪʒəwəl/
(adj). trực quan
vocab
track
/træk/
(verb). theo dõi
vocab
indicate
/ˈɪndəˌkeɪt/
(verb). biểu thị
vocab
rat
/ræt/
(noun). con chuột
vocab
associate
/əˈsoʊsiət/
(verb). liên kết
vocab
specific
/spəˈsɪfɪk/
(adj). riêng biệt
vocab
extensive
/ɪkˈstɛnsɪv/
(adj). sâu rộng
vocab
electrode
/ɪˈlɛktroʊd/
(noun). điện cực
vocab
implant
/ɪmˈplænt/
(verb). cấy ghép