IELTS Reading Practice Test
1
a mention of negative attitudes towards stadium building projects
A
Paragraph A
2
figures demonstrating the environmental benefits of a certain stadium
F
Paragraph F
3
examples of the wide range of facilities available at some new stadiums
E
Paragraph E
4
reference to the disadvantages of the stadiums built during a certain era
D
Paragraph D
1
a mention of negative attitudes towards stadium building projects
A
Paragraph A

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: a mention of negative attitudes towards stadium building projects

So sánh câu hỏi với bài đọc, ta có:

 negative attitudes towards stadium building projects = construction costs can soar above £1 billion = stadiums finished have notably fallen into disuse and disrepair.

Giải thích chi tiết

smiley5Tips: đối với dạng bài matching information, ta nên làm cuối cùng sau khi đã làm xong các dạng câu hỏi khác, vì lúc này đã nắm sơ lược nội dung bài đọc.

==> Có thể tìm info nhanh hơn

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase:

  • negative attitudes toward stadium building projects--> nghĩ về những quan điểm tiêu cực về stadium (tiêu tốn tiền, lãng phí, môi trường...)

Step 2: Tìm thứ imagine: thông tin ở phần A:

smiley18Áp dụng linear thinking để nắm main idea:

 Today , stadiums are regarded with scepticism.

  • cấu trúc A be regarded with B: A phải đối mặt với B

--> câu sau sẽ đưa ra những scepticism đó

 Construction costs can soar above £1 billion , and stadiums have fallen into disuse and disrepair.

--> 2 ý kiến tiêu cực về stadiums: tiêu tốn nhiều tiền và một vài stadium không được sử dụng hay sửa chữa

checkthông tin nằm ở phần A

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford