IELTS Reading Practice Test
The London underground railway

The problem

 • The

  1
  population
   of London increased rapidly between 1800 and 1850

 • The streets were full of horse-drawn vehicles

The proposed solution

 • Charles Pearson, a solicitor, suggested building an underground railway

 • Building the railway would make it possible to move people to better housing in the

  2
  suburbs
  

 • A number of

  3
  businessmen
   agreed with Pearson's idea

 • The company initially had problems getting the

  4
  funding
  needed for the project

 • Negative articles about the project appeared in the

  5
  press
  

The construction

 • The chosen route did not require many buildings to be pulled down

 • The 'cut and cover' method was used to construct the tunnels

 • With the completion of the brick arch, the tunnel was covered with

  6
  soil
  

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: The 1___________ of London increased rapidly between 1800 and 1850.

So sánh với cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 • The population of London London’s population

 • Increased rapidly grew at an astonishing rate

 • between 1800 and 1850 In the first half of the 1800s

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối với Gap-fill các bạn nhớ luôn phải xác định loại từ cần điền trước nhé

smiley26 Áp dụng DOL’s Linearthinking để tìm đáp án đúng

Simplify câu hỏi:  The ___________ of London increased rapidly

=> Đáp án là danh từ - cái gì đó của London mà tăng lên

=> Dựa vào thông tin between 1800 and 1850 ta nhanh chóng xác định được vị trí thông tin cần đọc

Simplify thông tin bài đọc:  London’s population grew at an astonishing rate and the central area became increasingly congested.

=> Nếu skim&scan, thấy 'increasingly' - sau đó thấy 'area' là danh từ trước nó --> giống với câu hỏi --> điền 'area' --> Sai cross => Dựa vào cấu trúc câu, ta thấy: ‘population’ - 'grew', và ‘the central area’ - 'become congested’ => Vậy, cái tăng lên ở đây là 'population' ⇒ Đáp án là ‘population’ check

Nếu bạn nào biết 'at an astonishing rate' = 'rapidly' nữa thì quá chắc chắn 'population' là đáp án rồi đúng không nè smiley34

smiley18 Lưu ý: 'congested' (bị tắt nghẽn) cũng là một từ rất quan trọng thường hay xuất hiện nên nếu lỡ có không biết thì bạn ghi chú lại nhé

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford