IELTS Reading Practice Test
1Neuroeconomics is a field of study which seeks to
A
cause a change in how scientists understand brain chemistry.
B
understand how good decisions are made in the brain.
C
understand how the brain is linked to achievement in competitive fields.
D
trace the specific firing patterns of neurons in different areas of the brain.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: Neuroeconomics is a field of study which seeks to

So sánh các cụm từ bên bài đọc và câu hỏi, ta có:

 Neuroeconomics = Neuroeconomics 

 Seeks to = studies  

Giải thích chi tiết

Cách locate info: dựa vào key words neuroeconomics

→ Neuroeconomics thuộc ngành nghiên cứu mà tìm kiếm

Apply Linear thinking smiley18- Read in structure

 1 We now know that the decisions humans make can be traced to the firing patterns of neurons...

 2 These discoveries have led to the field known as neuroeconomics , which studies the brain's secrets ... 

-> Câu 2 chỉ những gì khoa học đã tìm ra ở hiện tại → thành tựu từ discoveries

neuroeconomics nghiên cứu brain’s secrets mà yêu cầu có sự phát triển để cạnh tranh với đối thủ

=> Đáp án: Ccheck

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford