IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
V
The contradiction of views on scientific discovery

2

Paragraph C
IX
How the word came into being

3

Paragraph D
I
Examples of some scientific discoveries

4

Paragraph E
VI
Some misunderstandings of serendipity

5

Paragraph F
X
Illustration of serendipity in the business sector

6

Paragraph G
VIII
Reality doesn’t always match expectation

1

Paragraph A
V
The contradiction of views on scientific discovery

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 A paradox lies close to the heart of scientific discovery.

 2 If you know what you are looking for , finding it can hardly count as a discovery , since it was fully anticipated.

 3 But if you have no notion of what you are looking for , you cannot know when you have found it , and discovery, as such , is out of the question.

 4 In the philosophy of science , these extremes map onto the purist forms of deductivism and inductivism : In the former , the outcome is supposed to be logically contained in the premises you start with ; in the latter , you are recommended to start with no expectations whatsoever and see what turns up.

Đọc connection:

Câu 1 Phát hiện khoa học có một nghịch lý

Câu 2 + 3 bổ sung cho câu 1

Câu 4 nói về 2 dạng nghiên cứu đối lập nhau: deductivism (nghiên cứu dựa trên những gì đã biết, dự đoán) và inductivism (nghiên cứu mà không hề biết sẽ phải mong đợi điều gì, hay cái gì sẽ được phát hiện)

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng đọc connection với Linearthinking để nắm main idea:

Câu 1 Phát hiện khoa học có một nghịch lý

Câu 2 + 3 bổ sung cho câu 1

Câu 4 nói về 2 dạng nghiên cứu đối lập nhau: deductivism (nghiên cứu dựa trên những gì đã biết, dự đoán) và inductivism (nghiên cứu mà không hề biết sẽ phải mong đợi điều gì, hay cái gì sẽ được phát hiện)

=> Main idea: Đoạn này nói về paradox (=contradiction) của scientific discovery và giải thích 2 thái cực đối lập: deductivism + inductivism

=> Ngoài ra ta thấy đoạn B nói về Resolving the contradiction -> Đoạn này phải liên quan tới contradiction thì đoạn sau mới resolve được

=> Ứng với đáp án V - The contradiction of views on scientific discovery check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford