IELTS Reading Practice Test

1

Henderson rarely visited the area around Press estate when he was younger.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question : Henderson rarely visited the area around Press estate when he was younger.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 Press estate = Press Castle

 Henderson rarely visited the area when he was younger # Alexander spent much of his childhood in the area

Giải thích chi tiết

Đọc theo DOL’s Linearthinking smiley18 để nắm main idea, ta có:

 The family often stay at Press Castle ... and Alexander spent much of his childhood in the area

Cấu trúc: spend much time in [location] = usually visited [location]

(dành nhiều thời gian ở 1 địa điểm = thường xuyên đến 1 địa điểm)

Tóm lại:  spent much of his childhood in the area around Press Castle = usually visited the area around Press Castle when he was younger 

=> Ngược với thông tin trong bài là “rarely visited…” (rarely # usually)

=> Chọn FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford