IELTS Reading Practice Test

1

According to the first paragraph, the rock-art in Serra da Capivara may revolutionize accepted ideas about
A
the way primitive people lived in North America.
B
the date when the earliest people arrived in South America.
C
the origin of the people who crossed the Bering Straits.
D
the variety of cultures which developed in South America.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: According to the first paragraph, the rock-art in Serra da Capivara may revolutionize accepted ideas about So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 revolutionize = challenge

 accepted ideas = the widely held view 

Giải thích chi tiết

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18 1. The art is being dated to around 25,000 or according to some archaeologists , even 36,000 years ago

=> Đưa ra mốc thời gian của các tác phẩm nghệ thuật.

2. If this is correct , this challenge the widely held view that the America were first colonized from the north at around 10.000 BC, only moving down into Central and South America thereafter => Giải thích nếu mốc thời gian này đúng thì nó sẽ challenge the widely held view về thời gian mà con người tới Central và South America (in the millennia after 10,000 BC) -> Vậy đoạn đầu này nói về việc the rock-art in Serra da Capivara may revolutionize accepted ideas about khoảng thời gian mà con người tới Central và South America

-> Đáp án: B. the date when the earliest people arrived in South America. check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford