IELTS Reading Practice Test

1

The example of a research on building weather prediction for agriculture
D
Paragraph D

2

An explanation of how Antarctic sea ice brings back oceans’ vitality
F
Paragraph F

3

The description of a food chain that influences animals’ living pattern
E
Paragraph E

4

The reference of an extreme temperature and a cold wind in Antarctica
C
Paragraph C

5

The reference of how Antarctica was once thought to be a forgotten and insig-nificant continent
A
Paragraph A

1

The example of a research on building weather prediction for agriculture
D
Paragraph D

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The example of a research on building weather prediction for agriculture

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 weather prediction = predictor of rainfall + predictions + forecasting system

 agriculture = graziers + overstocking 

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối với dạng Matching Information này bạn nên để đến cuối khi đã nắm được đại ý của bài đọc rồi hẵng làm nhé

=> Như vậy sẽ tìm được thông tin nhanh hơn

Step 1: Hiểu câu hỏi + Imagine paraphrase

  • 'weather prediction' -> nghĩ về phần thông tin nói về việc dự báo thời những vấn đề liên quan đến thời tiết (lượng mưa, nhiệt độ, gió,...)

  • 'agriculture' -> tìm những thông tin liên quan tới nông nghiệp

Step 2: Tìm thứ imagine + xác định info

'weather prediction' -> predictor of rainfall + predictions + forecasting system

'agriculture' -> graziers + overstocking

=> Thông tin được tìm thấy ở đoạn D check

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea và confirm đáp án:

 1 Recent work is showing that the temperature of the ocean may be a better predictor of rainfall

 2 By receiving more accurate predictions , graziers are able to avoid overstocking 

 3 Not only does this limit their losses but it prevents serious pasture degradation

 4 CSIRO is developing this as a prototype forecasting system

=> Câu 1 cho biết có thể dựa vào 'ocean temperature' để dự đoán thời tiết

=> Câu 2 + 3 nói về các lợi ích cho 'graziers' (người chăn nuôi động vật ăn cỏ) -> lợi ích cho nông nghiệp

=> Câu 4 cho biết đang phát triển một hệ thống dự báo thời tiết

>>> Main idea: đoạn này chủ yếu nói về việc dự đoán thời tiết mối liên hệ của nó với 'agriculture'

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford