IELTS Reading Practice Test
1There are understandable reasons why arguments occur about language.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: There are understandable reasons why arguments occur about language.

So sánh các cụm từ bên bài đọc và câu hỏi, ta có:

 Understandable = not easy to be systematic and objective about language 

Arguments = feel they have a right to hold an opinion 

Giải thích chi tiết

Áp dụng DOL's Linearthinking smiley18

 1 It is not easy to be systematic and objective about language study

 2 Popular linguistic debate...

 3 Language belongs to everyone so most people feel they have a right to hold an opinion about it 

4 When opinions...

-> Có những understandable reasons tại sao có xung đột xảy ra về ngôn ngữ

Câu 1 Lý do là vì not easy to be systematic and objective about language study

Câu 2 chỉ đang mở rộng thêm về ngôn ngữ

Câu 3 + 4 nguyên nhân có debate là vì mọi người có quyền đưa opinion về language và khi ý kiến khác nhau thì có argument

Main idea: reasons why there are debates → not easy to be objectives everyone has their own opinions about language

=> Đáp án: YES check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford