IELTS Reading Practice Test
1
According to Ted Selker, human reproduction has been disturbed throughout history.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: According to Ted Selker, human reproduction has been disturbed throughout history.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Ted Selker = Ted Selker

 reproduction = procreation 

 disturbed = interrupted

Giải thích chi tiết

smiley25 Dựa vào tên riêng Ted Selker trong câu hỏi, từ đó tìm được câu cuối đoạn 1

cross Câu này khi thấy nhiều cặp từ đồng nghĩa, nhiều bạn sẽ vội chọn A, nhưng mình cần phải nắm được main idea của câu nữa nhé

smiley18 Cần đọc cấu trúc theo Linearthinking để hiểu main idea của câu

 We are used to a life interrupted by computer as much as we are familiar with procreation 

  • to be used to = to be familiar with: quen với (bạn tránh nhầm với 'used to + V1' [đã từng] nhé!)

=> So sánh với các cặp từ đồng nghĩa ở trên, ta có cấu trúc: We are used to A (life disturbed), as much as we are used to B (human reproduction)

=> Main idea: Ta quen với a life disturbed by computer cũng nhiều như quen với human reproduction

=> Câu này hoàn toàn ko mang ý: human reproduction đã bị disturbed xuyên suốt lịch sử.

=> Chọn NOT GIVEN check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford