Từ Vựng Bài Đọc Bestcom - Considerate Computing

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Bestcom - Considerate Computing được lấy từ cuốn Actual Test 6 - Test 1-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Bestcom - Considerate Computing

weigh
/weɪ/
(verb). cân nhắc, đắn đo
vocab
vary
/ˈvɛri/
(verb). Thay đổi, khác nhau
vocab
unfamiliar
/ˌʌnfəˈmɪljər/
(adj). không quen thuộc
vocab
underlying
/ˌʌndərˈlaɪɪŋ/
(adj). cơ bản, cơ sở
vocab
synthetic
/sɪnˈθɛtɪk/
(adj). nhân tạo
vocab
suffer
/ˈsʌfər/
(verb). chịu đựng
vocab
solely
/ˈsoʊəli/
(adv). duy nhất
vocab
roughly
/ˈrʌfli/
(adv). khoảng chừng, xấp xỉ
vocab
resource
/ˈrisɔrs/
(noun). Nguồn tài nguyên
vocab
reliability
/riˌlaɪəˈbɪləti/
(noun). tính đáng tin cậy
vocab
prosper
/ˈprɑspər/
(verb). thịnh vượng, thành công
vocab
productivity
/ˌproʊdəkˈtɪvəti/
(noun). hiệu suất
vocab
privacy
/ˈpraɪvəsi/
(noun). Sự riêng tư
vocab
pride
/praɪd/
(noun). niềm tự hào, lòng kiêu hãnh
vocab
pace of life
/peɪs ʌv laɪf/
(noun). nhịp sống
vocab
obviously
/ˈɑbviəsli/
(adv). rõ ràng
vocab
oaf
/əʊf/
(noun). người vô dụng
vocab
make an appearance
/meɪk ən əˈpɪrəns/
(verb). xuất hiện ngắn
vocab
internal
/ɪnˈtɜrnəl/
(adj). bên trong
vocab
interject
/ˌɪntərˈʤɛkt/
(verb). nói xen vào
vocab
inspire
/ɪnˈspaɪr/
(verb). Truyền cảm hứng
vocab
hint
/hɪnt/
(noun). gợi ý
vocab
frustration
/frəˈstreɪʃən/
(noun). phiền muộn
vocab
focus
/ˈfoʊkəs/
(verb). tập trung
vocab
facilitate
/fəˈsɪləˌteɪt/
(verb). tạo điều kiện
vocab
extent
/ɪkˈstɛnt/
(noun). Mức độ
vocab
evaluate
/ɪˈvæljuˌeɪt/
(verb). Đánh giá
vocab
enthusiasm
/ɪnˈθuziˌæzəm/
(noun). sự hào hứng, sự hăng hái
vocab
egocentric
/ˌigoʊˈsɛntrɪk/
(adj). ích kỷ
vocab
efficiency
/ɪˈfɪʃənsi/
(noun). Hiệu quả, năng suất
vocab
downright
/ˈdaʊnˌraɪt/
(adv). hoàn toàn
vocab
distraction
/dɪˈstrækʃən/
(noun). sự làm xao nhãng
vocab
disruption
/dɪsˈrʌpʃən/
(noun). Sự gián đoạn
vocab
discovery
/dɪˈskʌvəri/
(noun). khám phá
vocab
disastrous
/dɪˈzæstrəs/
(adj). tàn khốc
vocab
device
/dɪˈvaɪs/
(noun). thiết bị
vocab
cumulatively
/ˈkjumjələtɪvli/
(adv). tích lũy dần
vocab
courteous
/ˈkɜrtiəs/
(adj). Lịch sự
vocab
convey
/kənˈveɪ/
(verb). truyền tải
vocab
considerate
/kənˈsɪdərət/
(adj). chu đáo, ân cần
vocab
confirm
/kənˈfɜrm/
(verb). Xác nhận
vocab
come off
/kʌm ɔf/
(verb). gây ấn tượng như là
vocab
cognitive
/ˈkɑgnɪtɪv/
(adj). Liên quan đến nhận thức
vocab
approximately
/əˈprɑksəmətli/
(adv). xấp xỉ
vocab
appear to
/əˈpɪr tu/
(verb). dường như, có vẻ như
vocab
announce
/əˈnaʊns/
(verb). công bố
vocab
accuracy
/ˈækjərəsi/
(noun). sự chính xác
vocab
request
/rɪˈkwɛst/
(noun). lời thỉnh cầu, lời yêu cầu
vocab
reproduction
/ˌriprəˈdʌkʃən/
(noun). sự sinh sản
vocab
procreation
/ˈproʊkriˈeɪʃən/
(noun). sự sinh sản
vocab
disturb
/dɪˈstɜrb/
(verb). làm nhiễu loạn, làm xáo trộn
vocab
constantly
/ˈkɑnstəntli/
(adv). một cách liên tục
vocab
complex
/ˈkɑmplɛks/
(adj). Phức tạp
vocab
interrupt
/ˌɪntəˈrʌpt/
(verb). làm gián đoạn
vocab
typically
/ˈtɪpɪkli/
(adv). điển hình
vocab
stretch
/strɛʧ/
(noun). khoảng kéo dài liên tục
vocab
put up with
/pʊt ʌp wɪð/
(verb). chịu đựng
vocab
merely
/ˈmɪrli/
(adv). đơn thuần, bình thường, tầm thường
vocab
endure
/ɛnˈdjʊr/
(verb). chịu đựng
vocab
consequence
/ˈkɑnsəkwəns/
(noun). Hậu quả
vocab
concentrated
/ˈkɑnsənˌtreɪtəd/
(adj). tập trung
vocab
sophisticated
/səˈfɪstəˌkeɪtɪd/
(adj). tinh vi, phức tạp
vocab
receptionist
/rɪˈsɛpʃənɪst/
(noun). nhân viên tiếp tân
vocab
ordinary
/ˈɔrdəˌnɛri/
(adj). Bình thường
vocab
investigate
/ɪnˈvɛstəˌgeɪt/
(verb). Điều tra
vocab
extensive
/ɪkˈstɛnsɪv/
(adj). bao quát, rộng rãi
vocab
compatible
/kəmˈpætəbəl/
(adj). tương hợp
vocab
conduct
/ˈkɑndʌkt/
(verb). tiến hành
vocab
available
/əˈveɪləbəl/
(adj). có sẵn
vocab
misperception
/ˌmɪspərˈsɛpʃən/
(noun). sự hiểu sai, quan niệm sai
vocab
claim
/kleɪm/
(verb). tuyên bố, cho là
vocab
occupation
/ˌɑkjəˈpeɪʃən/
(noun). nghề nghiệp
vocab
observe
/əbˈzɜrv/
(verb). Quan sát
vocab
intern
/ˈɪntɜrn/
(noun). thực tập sinh
vocab
receive
/rəˈsiv/
(verb). nhận được
vocab
immediately
/ɪˈmidiətli/
(adv). ngay lập tức
vocab
current
/ˈkɜrənt/
(adj). hiện tại
vocab
assume
/əˈsum/
(verb). Phỏng đoán
vocab
alert
/əˈlɜrt/
(noun). báo động
vocab
effort
/ˈɛfərt/
(noun). sự cố gắng
vocab
dig into
/dɪg ˈɪntu/
(verb). tìm tòi, nghiên cứu
vocab
deal with
/dil wɪð/
(verb). giải quyết
vocab
clue
/klu/
(noun). manh mối, gợi ý
vocab
figure out
/ˈfɪgjər aʊt/
(verb). tìm cách, mường tượng
vocab
colleague
/ˈkɑlig/
(noun). Đồng nghiệp
vocab
attempt
/əˈtɛmpt/
(verb). cố gắng, nỗ lực
vocab
supervisor
/ˈsupərˌvaɪzər/
(noun). người giám sát, người quản lý
vocab
directory
/dəˈrɛktəri/
(noun). danh bạ
vocab
suitable
/ˈsutəbəl/
(adj). Phù hợp
vocab
scan
/skæn/
(verb). quét qua
vocab
reschedule
/riˈskɛʤul/
(verb). dời lịch
vocab
simply
/ˈsɪmpli/
(adv). chỉ là, chỉ
vocab
option
/ˈɑpʃən/
(noun). Phương án, sự lựa chọn
vocab
transfer
/ˈtrænsfər/
(verb). chuyển máy
vocab
select
/səˈlɛkt/
(verb). chọn lọc
vocab
schedule
/ˈskɛʤʊl/
(noun). lịch trình, thời gian biểu
vocab
imply
/ɪmˈplaɪ/
(verb). ám chỉ
vocab
automatically
/ˌɔtəˈmætɪkli/
(adv). một cách tự động
vocab