IELTS Reading Practice Test

1

What did the 2006 discovery of the animal bone reveal about the lynx?
A
Its physical appearance was very distinctive.
B
Its extinction was linked to the spread of farming.
C
It vanished from Britain several thousand years ago
D
It survived in Britain longer than was previously thought.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: What did the 2006 discovery of the animal bone reveal about the lynx?

D. It survived in Britain longer than was previously thought

So sánh các cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 2006 discovery of the animal bone = 2006, when an animal bone was found 

 survived in Britain longer than was previously thought = the lynx was presumed to have died out in Britain at least 6,000 years ago + it would bring toward the tassel-eared cat‘s estimated extinction date by roughly 5,000 years 

Giải thích chi tiết

smiley18Áp dụng DOL’s Linearthinking để đọc hiểu main idea của đoạn 1:

 1 . There is a poem which describes a mystery animal called a Ilewyn 

 2 . But what was it? 

 3 . Nothing seemed to fit , until 2006 , when an animal bone was found in England 

 4 . Until this discovery , the lynx was presumed to have died out in Britain 6,000 years ago 

 5 . But the 2006 find is evidence that the lynx and the lleywn   were the same 

 6 . If this is so , it would bring toward the tassel-eared cat‘s extinction date by 5,000 years 

Liên kết câu:

 1 + 2 : Đặt vấn đề về sinh vật Ilewyn

 3 + 4 : Trước khám phá năm 2006, người ta nghĩ rằng lynx đã tuyệt chủng 6,000 năm trước

 5 . Nhưng khám phá này cho thấy Ilewyn và lynx là 1

 6 . Khám phá này sẽ khiến ngày tuyệt chủng của lynx tiến đến hiện nay thêm 5000 năm.

=> Main idea: Trước đây, lynx được cho rằng đã tuyệt chủng 6,000 năm trước; nhưng năm 2006 người ta khám phá ra ngày tuyệt chủng của lynx tiến đến hiện nay thêm 5000 năm.

 => Khám phá 2006 cho thấy: thật sự lynx ko tuyệt chủng 6000 năm trước, mà là 6000-5000 = 1000 năm trước.

=> Nghĩa là: lynx tồn tại lâu hơn người ta vẫn nghĩ trước đây

=> Chọn B check

Incorrect options:

crossA – đoạn 1 có nhắc đến physical appearance (a large spotted cat with tasselled ears) nhưng ko liên quan gì đến khám phá năm 2006 và cũng ko nhắc đến ý “distinctive” (khác biệt)

crossB – có nhắc từ khóa “farming” nhưng ko cho thấy mối quan hệ của “farming” và “extinction”

crossC – Trước khám phá 2006, người ta đã cho rằng lynx tuyệt chủng 6000 năm trước => ko cần đến khám phá 2006 mới biết lynx tuyệt chủng vài ngàn năm trước

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford