IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
V
Are hurricanes unbeatable?

2

Paragraph B
II
How hurricanes form

3

Paragraph C
VI
Re-visit earlier ideas

4

Paragraph D
III
How a laboratory exercise re-route a hurricane

5

Paragraph E
VII
How lives might have been saved

6

Paragraph F
IV
Exciting ways to utilise future technologies

7

Paragraph G
VIII
A range of low-tech methods

1

Paragraph A
V
Are hurricanes unbeatable?

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 Each year , swirling storms bringing along ... wipe across oceans and land 

 2 When these roiling tempests strike territories , they have the power to kill thousands and cause property damage

 3 Besides absolutely nothing stands in their way 

 4 But can we ever find a way to control these?

Câu 2 + 3 tiếp nối ý của 1 nói về sức tàn phá của swirling storms

Câu 4 đặt vấn đề về việc control

Giải thích chi tiết

smiley26 Cần dùng DOL’s Linearthinking để đơn giản hóa các câu và sâu chuỗi chúng lại:

Câu 1 + 2 : giới thiệu về swirling storms (=hurricanes): gây nên nhiều damage 

Câu 3 : Không gì có thể stop chúng

Câu 4 : có thể nào control được chúng hay ko?

=> Đoạn này muốn nêu bật lên câu hỏi: có thể nào ngăn chặn những damage do hurricanes gây ra hay ko?

=> Can we beat/prevent/control hurricanes

 => Chọn heading V: are hurricanes unbeatable?check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford