IELTS Reading Practice Test

1

the existence of geoengineering projects distracting from the real task of changing the way we live
E
Paragraph E

2

circumstances in which geoengineering has demonstrated success
B
Paragraph B

3

maintenance problems associated with geoengineering projects
E
Paragraph E

4

support for geoengineering being due to a lack of confidence in governments
F
Paragraph F

5

more success in fighting climate change in some parts of the world than others
A
Paragraph A

1

the existence of geoengineering projects distracting from the real task of changing the way we live
E
Paragraph E

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: the existence of geoengineering projects distracts us from the real task of changing the way we live

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có: geoengineering projects = geoengineering schemes

Giải thích chi tiết

smiley5Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Skimming/scanning cross

  • Nếu chỉ skim/scan chữ “distract" hay “task" hay “changing", thí sinh sẽ không locate được thông tin nằm đâu trong bài vì những keywords này hoàn toàn không được tìm thấy.

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

Tìm thông tin về geoengineering projects có thể giúp chúng ta không cần thay đổi cách sống

geoengineering projects -> những từ liên quan đến geoengineering

Step 2: Tìm thứ imagine

geoengineering projects = geoengineering schemes

=> Đáp án: paragraph E check

Đọc theo DOL’s Linearthinking để hiểu rõ hơn main idea, ta có: 

They (= geoengineering schemes) are a ‘cop-out’ that allow us to continue living the way we do , rather than reducing carbon emissions => geoengineering schemes are to let us live the way we do, not reduce carbon emissions => We don't have to change the way we live thanks to geoengineering schemes.

=> Vậy ta hiểu rõ được trọn vẹn vì sao đáp án là Paragraph E check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford