IELTS Reading Practice Test

1

What is the writer's main point in the first paragraph?
A
Our use of technology is having a hidden effect on us.
B
Technology can be used to help youngsters to read.
C
Travellers should be encouraged to use technology on planes.
D
Playing games is a more popular use of technology than reading.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: What is the writer's main point in the first paragraph?

Answer: A - Our use of technology is having a hidden effect on us.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 our use of technology = school-aged children read stories on smartphones + older kid hunch over video games + Parents and other passengers read on tablets

 hidden = unbeknown to most of us 

 effect = implications

Giải thích chi tiết

smiley18 Đọc theo Linearthinking (Read in structure) để nắm ý chính, ta có:

 1 Look around on your next plane trip

 2 The iPad is the new pacifier for babies and toddlers

 3 Younger school-aged children read stories on smartphones , older kids don't read at all , but hunch over video games.

 4 Parents and other passengers read on tablets or skim a flotilla of email and news feeds.

 5 Unbeknown to most of us an invisible, game-changing transformation links everyone in this picture : the neuronal circuit is is subtly, rapidly changing and this has implications for everyone

=> Câu 1 + 2 + 3 + 4 : các ví dụ về cách mỗi người ở những lứa tuổi khác nhau dùng thiết bị công nghệ trên máy bay

=> Câu 5 bổ sung cho các câu trên: những đối tượng vừa được nhắc đến đều có điểm chung là - neuronal circuit phục vụ cho việc đọc - của họ - đang từng chút thay đổi.

=> Main idea: Technology - đang dần tác động đến - thói quen đọc sách của chúng ta

=> Ứng với đáp án A. Our use of technology is having a hidden effect on us. check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford