IELTS Reading Practice Test

1

There’s little economic difference between members of a clan.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: There’s little economic difference between members of a clan.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 There’s little economic difference = there are no marked economic differences

 members of a clan = clans + among their members 

Giải thích chi tiết

smiley43 Hiểu câu hỏi + tìm info:

There’s little economic difference between members of a clan

=> Đề cập tới clan -> Đọc trong đoạn nói về clan

=> Cụ thể hơn dựa vào 'economic difference' ta tìm được câu cần đọc

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 Clans lack formal leaders , so there are no marked economic differences or disparities in status among their members.

=> Đề bài đã thay đổi 'there are no marked economic differences' -> 'there is little differences'

=> Từ 'marked' ở đây dù bạn nào không hiểu cũng không sao, ta vẫn hiểu được nôm na là 'no economic differences'

=> Điều này ứng với câu hỏi -> Chọn TRUE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford