IELTS Reading Practice Test
Exploratory Research Project
Main Objectives:
Determine the relevant 

1

abilities

 in the context
Observe how preschoolers manage playing 
Investigate attitudes of 

2

parents

 towards games
Subjects:
26 children from different US 

3

markets


Age range: 3 years and 3 months to 5 years and 11 months
Some children have older 

4

siblings


Equal number of new and 

5

experienced

  players
Some households have Nintendo DS and some don’t
Length of Interview:
1-2 hours

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Main objectives - Determine the relevant abilities in the context

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Determine = understand

 the relevant abilities in the context = physical and cognitive abilities of preschoolers in the context 

Giải thích chi tiết

smiley5 Ở câu đầu tiên đoạn 2 có nói 'we finally agreed on three key goals for our project' -> Ứng với 3 mục trong phần Main objectives đề cho -> Xác định được thông tin

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

Hiểu câu hỏi: Determine the relevant ____ in the context

=> Đáp án là một danh từ (theo sau tính từ 'relevant')

Phân tích info:

First, to understand the range of physical and cognitive abilities of preschoolers in the context of handheld system game play

=> Để understand (=determine) - physical and cognitive (relevant) abilities - của trẻ em - in the context

=> Answer: abilities check

>>> Nếu bạn không rõ từ 'determine' hay không hiểu 'physical and cognitive' = 'relevant' thì cũng không sao

>>> Nhờ ta đã xác định được loại từ cần điền (danh từ) -> Ta thấy trong phần nội dung phía trước 'in the context' chỉ có 'abilities'danh từ -> Dễ dàng chọn được đáp án smiley18

smiley2 Từ đây ta thấy, trong dạng gap-filling, việc xác định loại từ là rất quan trọng nhé!

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford