IELTS Reading Practice Test

1

The cork oak has the thickest bark of any living tree.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: The cork oak has the thickest bark of any living tree.

So sánh các cụm từ bên bài đọc và câu hỏi ta có:

 bark = bark

 the thickest of any living tree không có info trong bài đọc

Giải thích chi tiết

smiley26 Đọc theo DOL’s Linearthinking để nắm ý chính, ta có:

 1 The thick bark of the cork oak tree is a remarkable material .

 2 Its bark grows up to 20 cm in thickness .

=> Main idea: Bark của cork oak tree có thickness là 20cm

=>Từ info trên, ta chỉ biết về thickness (độ dày) của cork bark, chứ ko thể so sánh nó có phải thickest (dày nhất) khi so với những loài cây khác hay không.

=> Dù cho ko hiểu “bark”, “thick” hay “cork” nghĩa là gì thì vẫn có thể chọn NOT GIVEN check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford