Từ Vựng Bài Đọc Cork

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Cork được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 12 - Test 1-Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Cork

remarkable
/rɪˈmɑrkəbəl/
(adj). đáng chú ý, đặc biệt
vocab
tough
/tʌf/
(adj). Chắc, bền, dai
vocab
elastic
/ɪˈlæstɪk/
(adj). Có độ co dãn
vocab
buoyant
/ˈbɔɪənt/
(adj). nổi
vocab
resistant
/rɪˈzɪstənt/
(adj). Kháng lại
vocab
purpose
/ˈpɜrpəs/
(noun). mục đích
vocab
ancient
/ˈeɪnʧənt/
(adj). cổ đại
vocab
seal
/sil/
(verb). bịt kín, đóng kín
vocab
extraordinary
/ɪkˈstrɔrdəˌnɛri/
(adj). phi thường
vocab
insulate
/ˈɪnsəˌleɪt/
(verb). cách điện, nhiệt, âm...
vocab
branch
/brænʧ/
(noun). Cành cây, nhánh cây
vocab
constant
/ˈkɑnstənt/
(adj). liên tục
vocab
defence
/dɪˈfɛns/
(noun). phòng thủ
vocab
squash
/skwɑʃ/
(verb). Ép, nén, nén chặt
vocab
original
/əˈrɪʤənəl/
(adj). Nguyên bản, khởi nguồn
vocab
release
/riˈlis/
(verb). giải phóng
vocab
pressure
/ˈprɛʃər/
(noun). áp lực
vocab
include
/ɪnˈklud/
(verb). bao gồm
vocab
flourish
/ˈflərɪʃ/
(verb). Hưng thịnh, phát triển
vocab
climate
/ˈklaɪmət/
(noun). Khí hậu
vocab
thrive
/θraɪv/
(verb). Phát triển mạnh
vocab
moisture
/ˈmɔɪsʧər/
(noun). hơi ẩm
vocab
nutrient
/ˈnutriənt/
(noun). Chất dinh dưỡng
vocab
requirement
/rɪˈkwaɪrmənt/
(noun). yêu cầu
vocab
account for
/əˈkaʊnt fɔr/
(verb). đóng vai trò, chiếm
vocab
indeed
/ɪnˈdid/
(adv). thật vậy, hiển nhiên
vocab
patience
/ˈpeɪʃəns/
(noun). Tính kiên nhẫn, tính nhẫn nại
vocab
necessary
/ˈnɛsəˌsɛri/
(adj). cần thiết
vocab
specialised
/ˈspɛʃəˌlaɪzd/
(adj). chuyên, chuyên gia
vocab
boil
/bɔɪl/
(verb). Đun sôi, nấu sôi
vocab
insect
/ˈɪnˌsɛkt/
(noun). côn trùng
vocab
remain
/rɪˈmeɪn/
(verb). tồn tại
vocab
construction
/kənˈstrʌkʃən/
(noun). việc thi công
vocab
trade
/treɪd/
(noun). Thương mại
vocab
ideal
/aɪˈdil/
(adj). Lý tưởng
vocab
thermal
/ˈθɜrməl/
(adj). liên quan đến nhiệt
vocab
acoustic
/əˈkustɪk/
(adj). thuộc về thanh âm
vocab
concrete
/ˈkɑnkrit/
(noun). Bê tông
vocab
monopoly
/məˈnɑpəli/
(noun). Sự độc quyền
vocab
concern
/kənˈsɜrn/
(noun). mối lo ngại, mối quan tâm
vocab
due to
/du tu/
(adv).
vocab
compound
/ˈkɑmpaʊnd/
(noun). Hợp chất
vocab
current
/ˈkɜrənt/
(adj). hiện tại
vocab
promising
/ˈprɑməsɪŋ/
(adj). Đầy hứa hẹn, có tiềm năng
vocab
thick
/θɪk/
(adj). dày
vocab
bark
/bɑrk/
(noun). Vỏ cây
vocab
synthetic
/sɪnˈθɛtɪk/
(adj). nhân tạo, tổng hợp
vocab
cellular
/ˈsɛljələr/
(adj). thuộc tế bào
vocab
replicate
/ˈrɛpləˌkeɪt/
(verb). Sao chép, bắt chước
vocab
technology
/tɛkˈnɑləʤi/
(noun). công nghệ
vocab
succeed
/səkˈsid/
(verb). thành công
vocab
individual
/ˌɪndəˈvɪʤəwəl/
(adj). cá nhân
vocab
harvest
/ˈhɑrvəst/
(noun). mùa gặt, vụ thu hoạch
vocab
gap
/gæp/
(noun). chỗ gián đoạn, chỗ trống
vocab
approximately
/əˈprɑksəmətli/
(adv). xấp xỉ
vocab
separate
/ˈsɛprət/
(verb). chia tách
vocab
atmospheric
/ˌætməˈsfɛrɪk/
(adj). thuộc không khí
vocab
condition
/kənˈdɪʃən/
(noun). trạng thái
vocab
damp
/dæmp/
(adj). ẩm thấp, ẩm ướt
vocab
damage
/ˈdæməʤ/
(verb). làm tổn hại
vocab
strip
/strɪp/
(verb). lột đi
vocab
remove
/riˈmuv/
(verb). loại bỏ
vocab
mechanical
/məˈkænɪkəl/
(adj). Thuộc về mặt cơ khí
vocab
means
/minz/
(noun). phương tiện
vocab
invent
/ɪnˈvɛnt/
(verb). Phát minh
vocab
taste
/teɪst/
(noun). Vị
vocab
affect
/əˈfɛkt/
(verb). ảnh hưởng
vocab
content
/ˈkɑntɛnt/
(noun). nội dung
vocab
tiny
/ˈtaɪni/
(adj). rất nhỏ
vocab
concentration
/ˌkɑnsənˈtreɪʃən/
(noun). Mật độ
vocab
spoil
/spɔɪl/
(verb). làm hư, làm hỏng
vocab
contain
/kənˈteɪn/
(verb). Chứa đựng, bao gồm
vocab
gradual
/ˈgræʤuəl/
(adj). Tuần tự, dần dần
vocab
steady
/ˈstɛdi/
(adj). Đều đặn, vững chắc
vocab
substitute
/ˈsʌbstəˌtut/
(noun). vật thay thế
vocab
manufacture
/ˌmænjəˈfækʧər/
(verb). Sản xuất
vocab
convenient
/kənˈvinjənt/
(adj). Tiện lợi
vocab
produce
/ˈproʊdus/
(verb). sản xuất
vocab
associate
/əˈsoʊsiət/
(verb). liên tưởng, liên kết
vocab
suit
/sut/
(verb). tiện cho, thích hợp với
vocab
goods
/gʊdz/
(noun). hàng hóa
vocab
quality
/ˈkwɑləti/
(adj). hảo hạng, ưu tú
vocab
material
/məˈtɪriəl/
(noun). Chất liệu
vocab
sustainable
/səˈsteɪnəbəl/
(adj). Có thể duy trì lâu dài; Thân thiện với môi trường
vocab
recycle
/riˈsaɪkəl/
(verb). tái chế
vocab
difficulty
/ˈdɪfəkəlti/
(noun). sự khó khăn, vấn đề
vocab
aid
/eɪd/
(verb). cứu trợ, trợ giúp
vocab
biodiversity
/ˌbaɪoʊdaɪˈvɜrsəti/
(noun). sự đa dạng sinh học
vocab
forest
/ˈfɔrəst/
(noun). rừng rậm
vocab
resource
/ˈrisɔrs/
(noun). Nguồn tài nguyên
vocab
prevent
/prɪˈvɛnt/
(verb). ngăn chặn
vocab
desertification
/dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/
(noun). sự sa mạc hóa
vocab