IELTS Reading Practice Test

1

High IQ guarantees better creative ability in one person than that who achieves an average score in an IQ test.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: High IQ guarantees better creative ability in one person than that who achieves an average score in an IQ test.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 High IQ = beyond a certain level IQ

 guarantees better creative ability # does not help boost creativity 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

Hiểu câu hỏi: High IQ guarantees better creative ability in one person than that who achieves an average score in an IQ test.

=> Người có IQ cao hơn sẽ sáng tạo hơn người có IQ trung bình

Phân tích info: beyond a certain level IQ does not help boost creativity

=> High IQ không giúp tăng (boost) creativity

=> Chọn FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford