IELTS Reading Practice Test
1
reference to the amount of time when a car is not in use
C
Paragraph C
2
mention of several advantages of driverless vehicles for individual road-users
B
Paragraph B
3
reference to the opportunity of choosing the most appropriate vehicle for each trip
E
Paragraph E
4
an estimate of how long it will take to overcome a number of problems
G
Paragraph G
5
a suggestion that the use of driverless cars may have no effect on the number of vehicles manufactured
D
Paragraph D
1
reference to the amount of time when a car is not in use
C
Paragraph C

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: reference to the amount of time when a car is not in use

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 the amount of time = more than 90 percent of its life 

 when a car is not in use = car spends…parked 

Giải thích chi tiết

Áp dụng DOL's Linearthinking smiley34

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

=> Thông tin về một khoảng thời gian mà car không sử dụng

Imagine paraphrase:

the amount of time -> chỉ khoảng thời gian cụ thể

when a car is not in use -> cụm này có thể sẽ được paraphrase ở vế sau

Step 2: Tìm thứ imagine & so sánh

Paraphrase:

  • the amount of time = more than 90 percent of its life

  • when a car is not in use = car spends…parked

=> Đáp án: Paragraph C

Cấu trúc Passage: car spends more than 90 percent of its life parked -> Main idea: Most of the time , the car is not in use

Cấu trúc Question: the amount of time when a car is not in use

=> Đáp án: Paragraph C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford