IELTS Reading Practice Test
How a Venus flytrap traps an insect
Insect touches

1

hairs/the hairs

on leaf of plant.
Small

2

electric charge/charge

passes through leaf.


3

pores

in cell membrane open.
Outside cells of leaves fill with

4

water

.
Leaves change so that they have a

5

concave

shape and snap shut.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Insect touches hair on leaf of plant

 Insect = insect 

 touches hair on leaf of plant = The leaves are covered in hairs + brushes against them 

Giải thích chi tiết

Linearthinking check

Khi nhìn vào câu hỏi, trước hết cần phân tích cấu trúc câu hỏi để biết cần điền loại từ nào vào chỗ trống. Vì chỗ trống đứng ngay sau động từ “touch”, mà verb pattern của “touch" là “touch something" => Cần điền một danh từ vào chỗ trống. So sánh thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

  • Bài đọc:

 1 The leaves of the Venus flytrap plant are covered in hairs

 2 When an insect brushes against them ...

=> 1 + 2 Insect brushes against leaves which are covered in hair

  • Câu hỏi: Insect touches ______on leaf of plant

=> Đáp án: hairs smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford